Εσπερινών Ομιλιών συνέχεια στις ενορίες του Ασπροπύργου

.

Παρασκευή03Ιανουάριος2020

Εσπερινών Ομιλιών συνέχεια στις ενορίες του Ασπροπύργου

   «Το νόημα των Χριστουγέννων» ήταν η θεματική για την εβδομάδα αυτή, της ποιμαντικής - κατηχητικής δράσης του Μητροπολίτη μας, στο πλαίσιο των καθιερωμένων Εσπερινών Ομιλιών, που παρά το δριμύ ψυχός πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα στην πόλη του Ασπροπύργου. 

   Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε εχθές τις ενορίες της Αγίας Τριάδας Γκορυτσάς και Άγιου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Άνω Φούσα, και απόψε στην ενορία του Αγίου Ελευθερίου.

   Ο Επίσκοπός μας μίλησε για το ιδιαιτέρως ενδιαφέρον αυτό θέμα, η ανάπτυξη και απόδοση του οποίου, καθήλωσε το ποίμνιο που με προσοχή παρακολούθησε την ομιλία.

Μήνυμα Χριστουγέννων Ιεράς Συνόδου 2019

.

Παρασκευή03Ιανουάριος2020

Μήνυμα Χριστουγέννων Ιεράς Συνόδου 2019

Ἀριθμός Πρωτ. 2978

Ἐν Ἀθήναις, 14-12/27-12-2019

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2019

«Μυστήριον ξένον ὁρῶ καὶ παράδοξον»

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

ΤΑ Χριστούγεννα εἶναι ἡ Ἑορτὴ τῆς θείας Συγκαταβάσεως, τὴν ὁποία γευόμαστε μέσα στὴν ζεστὴ ἀγκαλιὰ τῆς ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Τὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο βεβαιώνει ὅτι, «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» (Ἰω. 1:14). Πρόκειται πράγματι γιὰ Μυστήριο ξένο καὶ παράδοξο, ποὺ συμμαρτυροῦν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι, σχετικὰ μὲ τὸν ὑπὲρ φύσιν τόκο τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

Βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ ἀπερινόητο ἐνέργημα τοῦ προαιωνίου Θεοῦ ἐν χρόνῳ, ποὺ ἀποβλέπει νὰ ἐγείρει τὸν νεκρωμένο, νὰ ἐλευθερώσει τὸν αἰχμάλωτο, νὰ λυτρώσει τὸν δέσμιο στὴν φθορὰ καὶ τὰ πάθη, καὶ ἐν τέλει νὰ θεώσει τὸν ἄνθρωπο, τὸν θεόπλαστο καὶ ἀποστάτη. Διότι κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο: «ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο, ἵνα τὸν ἄνθρωπον δεκτικὸν θεότητος ποιήσῃ». 

***

Τὸ ἐκπληκτικὸ αὐτὸ γεγονὸς τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως, τὸ ὁποῖο συνέβη στὴν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας, γιὰ νὰ γίνει ἀποδεκτὸ καὶ νὰ βιωθεῖ ἐπάξια ὡς μέγα Μυστήριο, χρειάζεται μυσταγωγία: ἀπαιτεῖται ἀπάρνηση τῆς κοσμικῆς λογικῆς, ἀποστροφὴ τῆς ἁμαρτίας, μετάνοια, καθὼς καὶ ἑτοιμασία χώρου/τόπου καταλλήλου στὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.

Τὸ Μυστήριο συσκιάζεται καὶ κρύπτεται ἀπὸ τὶς πολλὲς κοσμικότητες, μὲ τὰ γαστρονομικὰ κυρίως ἐνδιαφέροντα, τὶς ὑλικὲς σπατάλες, τὴν κάθε εἴδους ματαιοδοξία, τὴν παράδοση στὴν κραιπάλη, τὴν μέθη, τὴν ἀσωτία καὶ τὶς μέριμνες τοῦ βίου τούτου.

Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ὅταν ἡ κυοφοροῦσα Παναγία μας καὶ ὁ Δίκαιος Ἰωσὴφ ὁ Μνήστωρ ἀναζητοῦσαν τόπο γιὰ νὰ σταθμεύσουν καὶ διανυκτερεύσουν, δὲν ὑπῆρχε τέτοιος μέσα στὴν Βηθλεέμ. Ὅλοι οἱ κατοικίσημοι χῶροι ἦταν ἀσφυκτικὰ γεμᾶτοι: «οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι» (Λουκ. 2:7).

Καὶ ἔτσι, γιὰ νὰ γεννηθεῖ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Σωτῆρας μας ὑπῆρξε μόνον ἕνα κρῦο καὶ σκοτεινὸ Σπήλαιο, τόπος καταφυγῆς ἀλόγων ζώων, ἕνας σταῦλος!

Αὐτὴ ἡ ἔλλειψη δὲν ἦταν μόνον τότε. Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι συνήθως εἶναι τόσο γεμᾶτοι, δηλαδὴ στὴν πραγματικότητα τόσο ἄδειοι, ὥστε νὰ μὴν βρίσκουν τόπο καὶ χρόνο γιὰ τὸν Θεάνθρωπο στὴν ζωή τους. Ὁ νοῦς εἶναι γεμᾶτος μὲ ἕνα σωρὸ ἄλλα πράγματα, ἀκόμη καὶ ἀνάξια καὶ ἁμαρτωλά, ὥστε νὰ μὴν χωρεῖ σὲ αὐτὸν ἡ θεία Διδαχὴ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἡ παρηγορία τῆς κατανυκτικῆς προσευχῆς. Καὶ ἡ καρδιὰ εἶναι ἑρμητικὰ κλειστή, ψυχρὴ καὶ παγερή, ὥστε νὰ μὴν εἰσέρχεται ἡ θεία Χάρη γιὰ ἀνακαίνιση καὶ μεταμόρφωση.

Οἱ ἄνθρωποι εἶναι σήμερα στὴν πλειονότητά τους πολυάσχολοι καὶ βιαστικοί, ἔχουν ἀτελείωτες μέριμνες καὶ περισπασμούς, ὅπως καὶ φοβίες καὶ ἀνασφάλειες· ὥστε νὰ μὴν τοὺς μένει χρόνος καὶ διάθεση γιὰ Χριστό, οὔτε εὔκολα γιὰ τὸν συνάνθρωπο· παρὰ μόνον γιὰ ἱκανοποίηση αὐτοῦ ποὺ τοὺς εὐχαριστεῖ. Τὰ μυαλὰ εἶναι γεμᾶτα μὲ κάθε λογῆς θεωρίες, ἀπόψεις ἤ καὶ πλάνες καὶ ἀερολογίες. Καὶ οἱ καρδιὲς φουσκωμένες ἀπὸ ὑπερφίαλο ἐγωϊσμό, ἀτομισμό, ἡδονισμό, ὠχαδελφισμό· ἤ καὶ τρομοκρατημένες ἀπὸ φανταστικὰ σενάρια καὶ διαδόσεις· καθὼς καὶ φαρμακωμένες ἀπὸ ποικίλες ἀπογοητεύσεις καὶ δοκιμασίες τῆς ζωῆς. Ἐπικρατεῖ ἀνούσια περιέργεια, μικροπρεπὴς ἐξωστρέφεια, ἀδυναμία συγκεντρώσεως τοῦ νοῦ καὶ θυσιαστικῆς διαθέσεως γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸν Ἄνθρωπο· παρατηρεῖται ἔλλειψη πνευματικοῦ ζήλου, τάση κριτικῆς καὶ ἀπορρίψεως τῶν πάντων, κυνηγητὸ αὐτομάτων καὶ μαγικῶν λύσεων, ἀπάρνηση εὐθυνῶν καὶ καλλιέργεια ἐνόχων συμβιβασμῶν στὴν πίστη καὶ τὴν ζωή…

τσι ὅμως, ἐγκλωβιζόμαστε στὸ ἐγώ μας, μὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιὰ κλειστὰ στὴν θεία ἐπίσκεψη, ἔλευση καὶ διαμονή.

***

Τέκνα ἐν Κυρίῳ τεχθέντι·

Τὸ θεῖο Βρέφος ποθεῖ νὰ βρεῖ κατάλυμα ἐντός μας μυστηριακά, ἀφοῦ γεννήθηκε σὲ Σπήλαιο ἀπὸ ἄκρα ἀγάπη καὶ ταπείνωση, ἀρκεῖ νὰ τὸ θέλουμε κι ἐμεῖς καὶ νὰ προετοιμασθοῦμε κατάλληλα· νὰ ἀνοίξουμε χῶρο, νὰ ἀφήσουμε τόπο ἐλεύθερο στὸν νοῦ καὶ τὴν καρδιά μας. Μετάνοια στὴν Ἐκκλησία σημαίνει ἄδειασμα ἐσωτερικὸ ἀπὸ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ σωρεύθηκαν καὶ φράζουν τὴν εἴσοδο στὸν Κύριο καὶ Θεό μας, ἀλλὰ ἐπίσης δυσκολεύουν τὴν συνεννόηση καὶ τὴν ἀλληλοπεριχώρηση μὲ τοὺς Ἀδελφούς μας. Τὸ Παιδίον Νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός, ἀναμένει καὶ τὰ δικά μας πενιχρὰ δῶρα, καὶ τὴν δική μας εἰλικρινῆ προσκύνηση, μὲ πίστη ἀληθινὴ καὶ ἄδολη, μὲ ἀγάπη καὶ ταπείνωση, καὶ μάλιστα στὰ ἔργα καὶ ὄχι μόνον στὰ λόγια.

που ἔρχεται ὁ Χριστὸς κατεβαίνει ὁ Οὐρανὸς καὶ ἀνθίζει ὁ Παράδεισος. Οἱ Ἄγγελοι δοξολογοῦν, τὰ σύμπαντα γεμίζουν χαρά, ἡ κτίσις ἀγάλλεται. Φῶς, καθαρότητα, εὐωδία, ὕμνος καὶ αἶνος κυριαρχοῦν καὶ ἡ Εἰρήνη ἐπικρατεῖ καὶ βασιλεύει!

ς μὴν μείνουμε ξένοι καὶ ἀμέτοχοι σὲ αὐτὴ τὴν λαμπρὴ οὐρανο-γήϊνη εὐφροσύνη! Εἴθε νὰ ὑπάρχει μέσα μας τόπος γιὰ θεία διαμονή, ὥστε νὰ λάβουμε ἀνέσπερο φῶς, νὰ μεταμορφωθοῦμε σὲ προσωπικότητες εὐεργετικές, σὲ ψυχὲς πυρφόρες, σὲ φορεῖς καὶ μεταδότες πίστεως, ἐλπίδος καὶ ἀγάπης! 

Χριστὸς ἐτέχθη!

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

Τὰ Μέλη
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ
† Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
† Ὁ Φιλίππων καὶ Μαρωνείας ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ
† Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
† Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
† Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ
† Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
† Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
† Ὁ Πελαγονίας ΜΑΞΙΜΟΣ

ΙΑ’ Κυριακή Λουκά στην Αγία Ματρώνα Χίου

.

Κυριακή29Δεκέμβριος2019

ΙΑ’ Κυριακή Λουκά στην Αγία Ματρώνα Χίου

   Στην νήσο της Χίου βρέθηκε σήμερα, ΙΑ’ Κυριακή Λουκά, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, όπου τέλεσε την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Αγίας Ματρώνας.

   ΙΑ’ Κυριακή Λουκά, κατά την οποία το Ιερό Ευαγγέλιο αναφέρεται στην παραβολή του Μεγάλου Δείπνου την οποία και ανέλυσε στο κήρυγμα της ημέρας ο Επίσκοπός μας, μεταφέροντας στους εκκλησιαζομένους το μήνυμα της παραβολής.
 Ο οικοδεσπότης της παραβολής κάλεσε τους «πιστούς φίλους» του σε Δείπνο, για να τους τιμήσει. Αυτοί όμως δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση προβάλλοντας διάφορες δικαιολογίες. Τότε, αποφασισμένος να παραθέσει Τράπεζα προς τιμήν των ανθρώπων, έστειλε τον υπηρέτη του να οδηγήσει στο λαμπρό Δείπνο τον οιοδήποτε ανεξαιρέτως, ήθελε να παραστεί στο σπίτι, στο τραπέζι και να συνδειπνήσει μαζί του, βεβαιώνοντας ότι "πολλοί μεν είναι οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί"
 
   Ο άνθρωπος της παραβολής, εν Χριστώ αδελφοί, είπε ο Σεβασμιώτατος, συμβολίζει τον Θεό, που κάλεσε τους «πιστούς» Φαρισαίους στην Εκκλησία Του, αλλά εκείνοι εμμέσως Τον απέρριψαν. Τότε, στράφηκε προς τα Έθνη που τον αποδέχτηκαν και βαπτίστηκαν Χριστιανοί. Εκείνοι ήταν που αποδέχτηκαν την πρόσκληση του Χριστού. Παρά ταύτα, οφείλουν διαρκώς να προβληματίζονται εσωτερικά εάν συγκαταλέγονται στους εκλεκτούς του Θεού, εάν ζουν για να πραγματοποιούν μόνο το Θέλημα Του.
 
   Ο Σεβασμιώτατος, με αφορμή την πρόσκληση που ο Κύριος απηύθυνε στην παραβολή, αναφέρθηκε στο κάλεσμα, στην πανηγυρική πρόσκληση που ο Θεός απευθύνει σε όλους μας, ειδικά την ημέρα των Χριστουγέννων, την ημέρα των Γενεθλίων Του. Θα ήταν ασφαλώς περίεργο και λυπηρό, εάν κάποιος γιόρταζε τα γενέθλια του και οι καλεσμένοι αντάλλαζαν μεταξύ τους δώρα και ευχές, αδιαφορώντας πλήρως για τον οικοδεσπότη. Στην εποχή μας, ωστόσο, συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Όντως η Γέννηση του Χριστού βρίσκεται στο επίκεντρο των ημερών, οι άνθρωποι όμως, εμείς οι Χριστιανοί, ενδιαφερόμαστε για τα πάντα εκτός από τον εορταζόμενο, το σημαίνον Πρόσωπο των ημερών, τον Χριστό μας, και λησμονούμε πως η πρόσκληση για τον εορτασμό των Χριστουγέννων είναι μόνον και αποκλειστικά δική Του.

Η εορτή του Αγ. Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και της μητρός αυτού Ανθίας στον ομώνυμο Ι.Ν. στον Ασπρόπυργο

.

Σάββατο28Δεκέμβριος2019

Η εορτή του Αγ. Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και της μητρός αυτού Ανθίας στον ομώνυμο Ι.Ν. στον Ασπρόπυργο

   Με λαμπρότητα τιμήθηκε η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και της μητρός αυτού, Ανθίας, στον ομώνυμο Ιερό Ναό στον Ασπρόπυργο.

   Την παραμονή της εορτής, στον Μέγα πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Αττικής και Βοιωτίας  κ. Χρυσόστομος,  συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς και Σαλαμίνος κ. Γεροντίου με τη συμμετοχή πλήθους Κληρικών και λαϊκών.

   Προ του «Νῦν ἀπολύεις», ο Σεβασμιώτατος Πειραιώς εκφώνησε εόρτια ομιλία, εστιάζοντας στην ένθερμη αγάπη που έτρεφε ο Άγιος Ελευθέριος προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Η φώτιση και ο πρωτοφανής αγιασμένος -για την ηλικία του- βίος, κατέστησε τον νεαρό Ελευθέριο σε υποδειγματική εξαίρεση των Ιερών Κανόνων, τέτοια ώστε να λάβει τον τρίτο και υψηλότερο βαθμό της Ιεροσύνης, αυτόν του Επισκόπου, σε ηλικία μόλις είκοσι ετών. Ο Επίσκοπος Ιλλυρικού, Ελευθέριος, ανταποκρινόμενος αξίως στο ιερό του διακόνημα, οδήγησε πλήθος ειδωλολατρών στο Φως της Αληθείας του Ευαγγελίου, έχοντας ως ορόσημο την εντολή του Κυρίου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη». Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, και της απορρέοντος εξ αυτής, πορείας στη ζωή του, αποτέλεσε η χριστιανική ανατροφή που έλαβε από την Αγία μητέρα του, Ανθία.

   Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε η λιτανεία της Ιεράς εικόνος του Αγίου πέριξ του Ναού, και ευλογήθηκαν οι άρτοι. 

   Ο Επίσκοπός μας, ακολούθως, εξέφρασε ευχές και ευχαριστίες προς τον Σεβασμιώτατο κ. Γερόντιο, τους παρευρισκόμενους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  και ασφαλώς το ποίμνιο που συμμετείχε τιμώντας τη μνήμη του σπουδαίου ανδρός της Εκκλησίας μας.