Ἐπιστολὴ εἰς τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων

.

Σάββατο28Μάρτιος2020

Ἐπιστολὴ εἰς τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων

Ἀριθμός Πρωτ. 3023.

Ἐν Ἀθήναις, 14 / 27 - 3 - 2020

Πρὸς
τὴν Ὑπουργὸν Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
κ. Νίκην Κεραμέως
ΕΝΤΑΥΘΑ 

Ἐξοχωτάτη κ. Ὑπουργέ,

Διὰ τῆς παρούσης, εὐχόμεθα πρωτίστως εἰς Ὑμᾶς ὑγείαν καὶ τὸν ἐξ ὕψους φωτισμὸν καὶ ἐνίσχυσιν εἰς τὸ ἔργον Σας. Ἐν συνεχείᾳ ἐπιθυμοῦμεν νὰ διαβιβάσωμεν εἰς Ὑμᾶς τὴν κοινὴν ἐπιθυμίαν τοῦ ἡμετέρου Ποιμνίου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἑνοῦντες τὴν φωνὴν ἡμῶν καὶ μετ’ ἄλλων φορέων αἰτουμένων τὰ αὐτά, ἤτοι:

1) Νὰ ἐπιτραπῇ ἡ τέλεσις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ Λειτουργιῶν εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἡμῶν, ἔστω μετὰ μόνου τοῦ ἀναγκαίου προσωπικοῦ (Λειτουργοῦ, Ἱεροψαλτῶν καὶ Νεωκόρου), ὅπως καὶ ἡ ἀκώλυτος τέλεσις αὐτῶν εἰς τὰς Ἱερὰς Μονὰς ὑπὸ τῶν Ἀδελφοτήτων, ἔστω ἄνευ ἐπισκεπτῶν.

2) Νὰ ἐπιτραπῇ ῥητῶς ἡ ταυτόχρονος μετάδοσις τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν μέσῳ διαδικτύου, διότι ἡ ἡμετέρα Ἐκκλησία δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα μεταδόσεώς των μέσῳ ραδιοφώνου ἢ τηλεοράσεως.

3) Νὰ ἐπιτραπῇ ἡ ἀκώλυτος μετάβασις τῶν πιστῶν εἰς τοὺς Ναοὺς διὰ τὴν ἀτομικὴν προσευχὴν αὐτῶν πρὸς πνευματικὴν καὶ ἠθικήν των ἐνίσχυσιν, τηρουμένων βεβαίως σχολαστικῶς τῶν προβλέψεων τῆς Κ.Υ.Α. τῆς 3/16-03-2020 περὶ ἀποφυγῆς συνωστισμοῦ. Κατανοεῖτε ἀσφαλῶς ὅτι ἡ ἠθικὴ στήριξις εἶναι παράγων ἐξίσου σημαντικὸς διὰ τὸν πληθυσμὸν τῆς χώρας μας, μάλιστα δὲ εἰς τοιαύτας δυσχερεῖς περιστάσεις. Ἐφ᾽ ὅσον ἡ Πολιτεία προέβλεψε τὴν δυνατότητα τῶν πολιτῶν νὰ ἐξέρχωνται διὰ σωματικὴν ἄσκησιν ἢ διὰ τὰς φυσικὰς ἀνάγκας τῶν κατοικιδίων ζώων, καλὸν θὰ ἦτο νὰ ἐλάμβανεν ὑπ᾽ ὄψιν καὶ τὰς πνευματικὰς ἀνάγκας τῶν λογικῶν ἀνθρώπων.

4) Εἰς τὴν δυσάρεστον περίπτωσιν τῆς παρατάσεως τῶν περιορισμῶν καὶ κατὰ τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα, νὰ ἐπιτραπῇ τότε ἡ ἔστω ἐκ περιτροπῆς, ἐπ’ ὀλίγον διάστημα χρόνου, ἀνὰ ὁμάδας τῶν 10 ἀτόμων μετάβασις καὶ παρουσία τῶν πιστῶν ἐντὸς τῶν Ναῶν, τῶν λοιπῶν ἱσταμένων ἐκτὸς τῶν Ναῶν, εἰς ἀπόστασιν 2 μέτρων μεταξύ των καὶ ἀκροωμένων ἀπὸ μεγαφώνων τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας, ἐπ’ εὐθύνῃ τῶν ἐπιτετραμένων τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

 Πολιτεία ὀρθῶς μεριμνᾶ διὰ τὴν ὑγείαν τῶν πολιτῶν, καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειονότης τοῦ Ποιμνίου ἡμῶν τηρεῖ τὰς ἀποφάσεις, αἰτούμεθα ὅμως τὴν ἐκλογίκευσιν αὐτῶν εἰς σημεῖά τινα ἀντιλεγόμενα πρὸς διευκόλυνσιν καὶ διασφάλισιν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων τῶν πιστῶν πολιτῶν, περὶ τῶν ὁποίων ἔχομεν τὴν πνευματικὴν εὐθύνην, καὶ πρὸς ἀποφυγὴν παντὸς εἴδους ἀρνητικῶν ἐντυπώσεων ἤ καὶ ἐκδηλώσεων ἐκ μέρους των ἔναντι Αὐτῆς.

Εὐελπιστοῦντες εἰς τὴν δέουσαν προσοχὴν καὶ εἰς τὴν θετικὴν ἀνταπόκρισιν Ὑμῶν εἰς τὰ δίκαια αἰτήματα μεγίστου μέρους τῶν συμπολιτῶν μας, διατελοῦμεν μετὰ τιμῆς καὶ εὐχῶν.

Διὰ τὴν  Ἱερὰν Σύνοδον
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 

† Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος

Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐνεστῶσα κατάσταση

.

Πέμπτη26Μάρτιος2020

Ἀνακοίνωσις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γιὰ τὴν ἐνεστῶσα κατάσταση

γαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

ν μέσῳ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μὲ ὑψωμένο τὸν Τίμιο καὶ Ζωοποιὸ Σταυρὸ τοῦ Σωτῆρος μας πρωτίστως στὶς καρδιές μας, τὸ σύμβολο αὐτὸ θυσίας, ἀγάπης καὶ νίκης, μεταφέρουμε τὶς πατρικὲς εὐχές μας στὸ δοκιμαζόμενο Ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστόν, ὅτι αὐτὸ ποὺ βιώνουμε κατὰ τὴν παροῦσα Τεσσαρακοστή, βεβαίως γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, εἶναι κάτι τὸ πρωτοφανὲς καὶ πρωτόγνωρο. Ἄν καὶ ἡ Μαρτυρικὴ Ἐκκλησία μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων διῆλθε διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου πρὶν ἀπὸ κάποιες δεκατίες, καὶ γνώρισε μακρὲς καὶ παρατεταμένες Σαρακοστὲς μὲ κλειστοὺς Ναούς, δεσμίους Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς, ἐξορίστους Λειτουργούς, κρυμμένους Ἱερεῖς, ἀγωνιζομένους Μοναχοὺς καὶ Μοναχές, στερημένους ἐκκλησιασμοῦ ἡρωϊκοὺς πιστοὺς λαϊκούς. Τότε ἡ πίστη μᾶς χαλύβδωνε καὶ βγαίναμε πιὸ δυνατοὶ καὶ ἀποφασιστικοί, ἄν καὶ οἱ ἀπώλειες ἦταν σημαντικές.

Σήμερα, ποὺ ὑποτίθεται ὅτι δὲν ἔχουμε διωγμὸ πίστεως, ὅλοι πλήττονται καὶ μάλιστα οἱ τότε διῶκτες μας Νεοημερολογῖτες, διότι ἡ Κυβέρνηση τῆς Πατρίδος μας, λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἔκρινε τὴν λήψη αὐστηρῶν μέτρων γιὰ τὴν προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας, μὲ ἀπαγόρευση ἀκόμη καὶ τῆς θείας λατρείας στοὺς Ναοὺς γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως. Αὐτὸ ἀπὸ πνευματικῆς πλευρᾶς εἶναι ἀνάρμοστο, ἐκφράζουμε τὴν λύπη καὶ τὴν δυσαρέσκειά μας, καὶ ζητοῦμε ἐντόνως νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ δημόσια λατρεία μας, μὲ τὴν σχολαστικὴ βεβαίως τήρηση τῶν προδιαγραφῶν ὑγιεινῆς, ὅπως αὐτὲς ἔχουν ἤδη καθορισθεῖ καὶ τηροῦνται μὲ ἀκρίβεια. 

 ἀκούσιος ἐγκλεισμὸς τῶν ἀνθρώπων στὶς οἰκίες τους δὲν εἶναι μόνον κάτι τὸ ἀρνητικό, ἀλλὰ ἔχει καὶ τὶς θετικὲς ὄψεις του. Κατ’ ἀρχὴν ἡ ἀτμόσφαιρα ἐξωτερικὰ καθάρισε καὶ ἔγινε ὄντως Σαρακοστιανή: ἔπαυσαν οἱ θόρυβοι καὶ οἱ ταραχές, οἱ ὕβρεις καὶ οἱ συγκρούσεις, ἡ πάσης φύσεως δημόσια ἠθικὴ καὶ λοιπὴ σήψη καὶ διαφθορά.

ν καὶ στὰ σπίτια, οἱ ἔνοικοι, οἱ οἰκογένειες, δοῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μὲ βλέμμα κατανοήσεως καὶ ἀγάπης, ἄν ἔλθουν πιὸ κοντὰ μὲ κοπὴ θελήματος καὶ θυσιαστικὴ διάθεση, ἄν λύσουν τὶς διαφορὲς καὶ πικρίες τους καὶ συγχωρηθοῦν, καὶ κυρίως ἄν προσευχηθοῦν μαζί, τότε οἱ χαλαροὶ καὶ ξεθωριασμένοι δεσμοί τους θὰ δυναμώσουν καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ θὰ ἔλθει καὶ πάλι στὸ σπιτικό τους. Μποροῦν νὰ τελοῦνται στὸ Προκυνητάρι ἤ Εἰκονοστάσι τοῦ σπιτιοῦ ἱερὲς Ἀκολουθίες. Ἀκόμη, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα νὰ ἀκούει κανεὶς τὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες ἀκόμη καὶ ἀπὸ χώρους τῆς Ἐκκλησίας μας διαδικτυακῶς. Ἐπίσης, ἡ ἀνάγνωση καλῶν βιβλίων καὶ ἡ ἀπὸ κοινοῦ δημιουργικὴ ἀπασχόληση καὶ οἰκοδομητικὴ ψυχαγωγία βοηθεῖ ἀπὸ πολλὲς ἀπόψεις μικροὺς καὶ μεγάλους. Νὰ ἐνθυμούμαστε ὅτι αὐτὸ ποὺ θὰ δώσουμε στὸν Θεὸ καὶ στοὺς ἄλλους, αὐτὸ καὶ θὰ λάβουμε. 

Νὰ βροῦμε τὸν ἐσώτερο ἑαυτό μας, νὰ ρυθμίσουμε καλύτερα τὶς σχέσεις μας, νὰ δώσουμε ἀγάπη, ἐμπιστοσύνη, ἀσφάλεια, εἰρήνη καὶ αἰσιοδοξία, καὶ αὐτὰ θὰ λάβουμε πίσω πολλαπλάσια, ἀργὰ ἤ γρήγορα. 

λλὰ καὶ ἐμεῖς, τώρα ποὺ ἔχουμε περισσότερο χρόνο στὸ σπίτι μας, μήπως ἀντὶ νὰ τὸν χρησιμοποιοῦμε δημιουργικὰ καὶ θεάρεστα, τὸν σπαταλοῦμε μὲ ἀφροσύνη; Ὑπάρχει ἡ ἀναγκαία ἐνημέρωση, ἀλλὰ καὶ ἡ ὑπερβολικὴ ἀναζήτηση τῶν πιὸ ἀπιθάνων σεναρίων ποὺ δῆθεν ἀποκαλύπτουν τὴν πᾶσα ἀλήθεια ποὺ κρύβουν οἱ πολλοὶ γιὰ τὰ τεκταινόμενα, καὶ ἔτσι διασπείρεται συνεχῶς ἀκατάσχετη κινδυνολογία καὶ καταστροφολογία! Εἶναι αὐτὸ ὠφέλιμο γιὰ τὴν ψυχή μας καὶ κάνει καλὸ στοὺς ἄλλους;

δελφοί, μετάνοια χρειάζεται, προσευχή, ταπείνωση, συμπόνοια, ἀλλὰ καὶ μνήμη τῶν κεκοιμημένων, τῶν πασχόντων, ὅλων ὅσοι ἀγωνίζονται στὰ νοσοκομεῖα, ὅλων ὅσοι προσπαθοῦν νὰ βοηθήσουν τὸν συνάνθρωπό τους μὲ κάθε τρόπο ὑλικῶς καὶ ἠθικῶς! Καὶ μὴν λησμονοῦμε καὶ αὐτοὺς ποὺ φυλάσσουν τὰ χερσαῖα καὶ θαλάσσια σύνορά μας ἀπὸ τὶς ἐπιδρομὲς τῶν ἀλλοφύλων, ὥστε νὰ διάγουμε μὲ εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια!

ς ἀναλογισθοῦμε ἐπίσης ὅτι ἕνας μικροσκοπικὸς ἰὸς ἀόρατος διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ, ξεσκέπασε τὴν ἀδυναμία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, καὶ περιγέλασε τὴν ἀλαζονεία καὶ ὑπερηφάνεια του, τὰ ἐπιτεύγματα καὶ τὴν δῆθεν παντοδυναμία του! Τὸν ταπείνωσε, τὸν γονάτισε καὶ τὸν ἀπειλεῖ μὲ ἐξολόθρευση! Θὰ κατανοήσει ἡ ἀνθρωπότητα τὸ μάθημα, θὰ σωφρονισθεῖ καὶ ἱματισθεῖ, θὰ λογικευθεῖ, ἤ θὰ συνεχίσει ἀκάθεκτη τὴν ἄφρονα πορεία της;

Κάποιοι ἀντιδραστικοί, ἀκόμη καὶ στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ἀντιπολιτευόμενοι ἐκ συστήματος τὴν κανονικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱεραρχία, ἀναζητοῦν ἀκόμη καὶ στὶς κρίσιμες αὐτὲς στιγμὲς λόγους, ὥστε νὰ ψέξουν καὶ κατηγορήσουν αὐτὴν γιὰ ἐνδοτισμό, ἀδράνεια καὶ ὑποχωρητικότητα. Ὅσοι ἐμφοροῦνται ἀπὸ «μωρὸν ζῆλον» εἶναι ἀδύνατον νὰ εἰρηνεύσουν καὶ νὰ ἀναπαύσουν στὴν ταραγμένη ψυχή τους τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Εὐχόμαστε νὰ συνέλθουν καὶ νὰ κατανοήσουν τὶ εἶναι ἀληθινὴ Ὁμολογία καὶ ὅτι ἄν δὲν προηγηθεῖ ἀληθινὴ ὑπακοή, ταπείνωση, ἀγάπη καὶ προσευχή, χάρισμα Ὁμολογίας δὲν δίδει ἡ θεία Χάρις. 

Προτρέπουμε τὸ ἐν Χριστῷ Ποίμνιό μας νὰ ἀπέχει ἀπὸ τοὺς ἀτάκτους καὶ ἀκαταστάτους, καὶ νὰ γνωρίζει ἀσφαλῶς ὅτι οἱ Ἱεράρχες μας, ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ἕως τὸν κάθε Μητροπολίτη καὶ Ἐπίσκοπο, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀξιέπαινοι Κληρικοί μας, ὅλοι μεριμνοῦν μὲ κάθε τρόπο καὶ μέσον, βάσει τῶν περιορισμῶν ποὺ ἐπιβλήθηκαν, γιὰ ἐξασφάλιση ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, γιὰ τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας, καὶ μάλιστα στὶς Ἱερὲς Μονές μας, ἀλλὰ καὶ γιὰ στήριξη μὲ κάθε τρόπο τοῦ Ποιμνίου μας συλλογικῶς καὶ προσωπικῶς. Τρόποι ἐπικοινωνίας σήμερα ὑπάρχουν πολλοί.

μως, μὴ μᾶς διαφεύγει ἡ κυρίως ἐπικοινωνία μὲ τὴν Πηγὴ τῆς Ζωῆς, τὸν Κύριο καὶ Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, τὴν Παναγία μας, τοὺς Ἁγίους μας. Ἀκόμη καὶ ἡ ἔμπονη καὶ πατρικὴ πλήρη ἀγάπης καὶ ἐνδιαφέροντος προσευχὴ τῶν Ποιμένων γιὰ τὸ Ποίμνιό τους, ἔχει θαυμαστὰ ἀποτελέσματα. Ἄν δὲν τὸ ἐπιδιώκουμε καὶ ἐμεῖς αὐτό, γιὰ νὰ συναποτελέσουμε μιὰ ἰσχυρὴ στρατιὰ προσευχῆς, ὡς πνευματικὴ ἀσπίδα καὶ δύναμη, τότε μᾶς ἀξίζει χειρότερη δοκιμασία καὶ πιὸ αὐστηρὰ «ἐπιτίμια».

Διότι, σὺν τοῖς ἄλλοις, σηκώνουμε τώρα ὅλοι μας, Κλῆρος καὶ λαός, ἕναν «Σαρακοστιανὸ Κανόνα» γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας, καὶ μακάρι νὰ συνετισθοῦμε καλύτερα, νὰ διορθωθοῦμε, καὶ νὰ λάβουμε ὁ καθένας τὸ «μάθημά» μας καὶ νὰ πάρουμε τὶς πιὸ προσεκτικὲς καὶ θεάρεστες ἀποφάσεις μας.

 Ψαλμωδὸς μᾶς προτρέπει δίδοντάς μας θάρρος καὶ δύναμη: «Ἀνδρίζεσθε καὶ κραταιούσθω ἡ καρδία ὑμῶν πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπὶ Κύριον» (Ψαλμ. 30:25).

Καὶ καθημερινὰ στὸ Μεγάλο Ἀπόδειπνο ἀντηχεῖ ἡ ἱκετήρια δέηση καὶ βεβαίωσή μας: «Κύριε τῶν Δυνάμεων μεθ΄ ἡμῶν γενοῦ· ἄλλον γὰρ ἐκτός σου βοηθὸν ἐν θλίψεσιν οὐκ ἔχομεν· Κύριε τῶν Δυνάμεων ἐλέησον ἡμᾶς»!

Μὲ πολλὴ πνευματικὴ ἀγάπη, ἐνδιαφέρον καὶ ἐγγύτητα καρδιακὴ χαιρετίζουμε ἐπευλογοῦντες ὅλους καὶ ἕνα ἕκαστον, καὶ ἀναφωνοῦντες τό: Ὁ Θεὸς μεθ΄ ὑμῶν! 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
+ Ὁ Ἀθηνῶν Καλλίνικος
καὶ ἅπαντα τὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Synod2018b

Ἀθῆναι, 
11/24-03-2020

10/23 Μαρτίου 1924… 96 χρόνια

.

Δευτέρα23Μάρτιος2020

10/23 Μαρτίου 1924… 96 χρόνια


IhsousProseuxomenos

«...χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»

.

Κυριακή22Μάρτιος2020

«...χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν»

   «Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ᾿ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς» (Ιω. 8:12) … «εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν» (Ιω. 14:27)

Spas vsederzhitel sinay

   Λόγοι διαχρονικοί και πάντα επίκαιροι για όλους, όσοι έχουν προσδοκία υψηλή, να φθάσουν στη Θέωση της ψυχής. Αυτοί οι λόγοι του Γλυκύ Ιησού είναι που μας στηρίζουν και μας κρατούν περισσότερο δυνατούς στο να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων που απαιτεί η έκδηλη συγκυρία της απειλητικής πανδημίας του θανατηφόρου κορωνοϊού.

   Πόσο γρήγορα άλλαξαν οι καταστάσεις της καθημερινής μας ζωής; Πόσα έχουμε αναθεωρήσει όλοι μας αυτές τις τελευταίες εβδομάδες; Πόσος φόβος έχει κυριεύσει πολλούς εκ των συνανθρώπων μας;

   Ραγδαίες οι εξελίξεις... κι εμείς ακόμη περπατούμε πιο αργά κι από τη χελώνα. 

   Ωχαδερφισμός, αδιαφορία, απερισκεψία, ανωριμότητα, αίσθημα κοροϊδίας, αμφισβήτηση, έλλειψη συνέπειας, μη σωστή ενημέρωση, πολυφωνία, «παντογνωσία», αμάθεια… είναι κάποια από τα στοιχεία που βλέπουμε στα πρόσωπα πολλών. Κι από την άλλη, οι υπομονετικοί, οι συνεπείς, οι υπεύθυνοι, οι επιφυλακτικοί γι’ αυτό που μας συμβαίνει… όμως κι εκεί, ξανά συνωστισμός και πάλι αποπροσανατολισμός και πάλι καχυποψία.

   Προφανώς δεν έχουμε αντιληφθεί ότι αλλάζουν τα πάντα ραγδαία, ότι επέρχονται μεταβολές κοσμοϊστορικές.

   Σίγουρα άπαντες καλούμεθα να ανατρέψουμε καθετί που καθιερώνεται άνευ της θελήσεώς μας. Πως; Έχοντας καρδιακή επικοινωνία με Εκείνον. Ναι, με Εκείνον.

   Ακούμε τη διαχρονική φωνή Του «ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ιω. 15:5).

   Τόση σύγχυση, τόσες φωνές, τόσοι άνθρωποι καθημερινώς βγαίνουν και μιλούν, θέλοντας να ενημερώσουν όλους εμάς είτε ως ειδικοί, για να μας προστατέψουν από τον ιό ή από τους καιροσκόπους που εκμεταλλεύονται την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, είτε ως «φωστήρες και μορφωμένοι» ανώτεροι των υπολοίπων που κρίνουν και κατακρίνουν τον πιστό λαό του Θεού, είτε ακόμη ως «ευσεβέστεροι» των ευσεβών ή ως «Ορθοδοξότεροι» των Ορθοδόξων.

   Πραγματικά, κυριαρχεί ταραχή για όλη αυτή -επιτρέψτε μου να πω- την κατάντια.

   Η πολιτεία, υπό τις συμβουλές των ειδικών επιστημόνων, μας υποχρέωσε σε μια πρωτόγνωρη απομόνωση προκειμένου να περιορίσει τη διασπορά του ιού που απειλεί, όπως τα ΜΜΕ αναμεταδίδουν, την ανθρωπότητα. Στο πλαίσιο των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, υποχρεώθηκαν οι πιστοί να απέχουν από τον εκκλησιασμό, γεγονός θλιβερό βέβαια, αλλά όχι πρωτάκουστο και σίγουρα όχι μη διαχειρίσιμο. 

   Η Ιερά μας Σύνοδος έχει λάβει σχετική απόφαση. Είναι δυνατόν η Εκκλησία μας, οι Αρχιερείς μας, να αδιαφορούν για τις ψυχές του ποιμνίου; Είναι ποτέ δυνατόν να αρνηθούμε τον Χριστό και τη Πίστη μας; Είναι ποτέ δυνατόν να δειλιάσουν όλοι εκείνοι που με πλήρη επίγνωση, αυταπάρνηση και θάρρος αφιέρωσαν, από τα παιδικά τους χρόνια, τη ζωή τους αποκλειστικά σε Εκείνον; 

   Ποιος είναι αυτός που γνωρίζει με απόλυτη σιγουριά τις συνέπειες του πρωτοφανούς συμβάντος κι αναλαμβάνει την ευθύνη να πει στον κόσμο πως δεν υπάρχει πρόβλημα, πως δεν υφίσταται η θανατηφόρα αυτή πανδημία που εξαπλώνεται ραγδαία;

   Σε παλαιότερες εποχές, Πατριάρχες της Εκκλησίας μας, αλλά ακόμη κι ο μοναδικός ίσως Ορθόδοξος και πραγματικός Έλλην Κυβερνήτης αυτού του τόπου, ο «Άγιος» της πολιτικής όπως χαρακτηρίζεται, Ιωάννης Καποδίστριας, έδωσε διαταγή να απαγορευθούν οι συναθροίσεις στους Ιερούς Ναούς σε περίοδο πανδημίας της Πανώλης.

   Αν έλθει κάποιος και μας βάλει το πιστόλι στον κρόταφο με την απειλή να πατήσει τη σκανδάλη αν κάνουμε με ομολογία τον Σταυρό μας, τότε ναι, τότε θα αποδείξει ο καθένας, για λογαριασμό του, αν είναι Χριστιανός. Το θέμα είναι σήμερα, να μη γίνουμε εμείς το «θανατηφόρο πιστόλι» και μεταφέρουμε από αδιαφορία, από αδυναμία ή αφέλεια, το θάνατο στους συνανθρώπους μας.

   Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καθήκον όλων μας είναι να σεβαστούμε τις συνθήκες, να κυριαρχήσει η σύνεση, η υπομονή, η ωριμότητα, η καταλλαγή, η μετάνοια, η συγχωρητικότητα κι η αληθινή αγάπη. 

   Ας μη βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, διότι είναι νωρίς. Τα συμπεράσματά μας ας τα εκφράσουμε ύστερα από δύο μήνες, όταν θα είναι πλέον ξεκάθαρη η εξέλιξη του φαινομένου. Ύστερα από δύο μήνες, με την ευχή να μην έχει αφήσει πίσω του απώλειες. Αντ’ αυτού να έχει αφήσει πίσω του εμάς δυνατότερους πνευματικά, συσπειρωμένους ψυχικά. 

   Αυτό το οποίο βιώνουμε, σίγουρα το έχει επιτρέψει ο Θεός, όσο κι αν έχουν εργαστεί γι’ αυτό ανθρώπινοι παράγοντες. Το κακό, εφόσον γίνεται, το έχει επιτρέψει εξ αμαρτιών μας ο Κύριος.

   Δεν είναι καιρός για φωνές, για κραυγές, για αντιγνωμίες. Είναι καιρός για ενδοσκόπηση, για πνευματική άσκηση, για εσωτερική αναζήτηση των σφαλμάτων μας, για μελέτη, κυρίως όμως για προσευχή, για καρδιακή επικοινωνία με τον Κύριό μας. Προσευχή δακρύων που θα μας φέρει πιο κοντά σε Εκείνον, πιο κοντά τον ένα στον άλλον, πνευματικά, ουσιαστικά, έτσι που τίποτα να μην μας απειλεί, τίποτα να μην μας φοβίζει.

Καλή δύναμη αδελφοί μου, κι όλα να τα ξεπεράσουμε ενωμένοι με το Λυτρωτή μας, Ιησού Χριστό.

Μετ’ ευχών,
 
+ ο Αττικής και Βοιωτίας Χρυσόστομος