Μνημόσυνο του Ηγουμένου της Ι. Μ. Παναγίας Γοργοϋπηκόου Οινόης, π. Αζαρία

.

Τρίτη21Ιούλιος2020

Μνημόσυνο του Ηγουμένου της Ι. Μ. Παναγίας Γοργοϋπηκόου Οινόης, π. Αζαρία

 1IOSGIOG

   Το τριετές μνημόσυνο του μακαριστού π. Αζαρία Ωρολογά, κτήτορος και Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Γοργοϋπηκόου Οινόης, τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος το πρωί της Δευτέρας, ημέρα μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Κυριακής.

   Στο σύντομο λόγο του, ο Μητροπολίτης μας ανέφερε ότι ο τελικός προορισμός όλων των ανθρώπων είναι ο σωματικός θάνατος. Κανένας δεν θα παραμείνει άγευστος του σωματικού θανάτου, ο οποίος έρχεται σε απροσδόκητη στιγμή. Για τον λόγο αυτό, είναι ανάγκη ο καθένας να είναι διαρκώς εφοδιασμένος με κατά Θεόν έργα, και ελεύθερος από καθετί που τον διατηρεί δέσμιο του ματαίου κόσμου. 

   Κλείνοντας, ευχήθηκε όλοι οι κόποι στους οποίους υποβλήθηκε ο π. Αζαρίας κατά την ιερατική του διακονία να πετύχουν το έλεος του Φιλανθρώπου Θεού.

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τῆς Τουρκίας διὰ τὴν ἐκ νέου μετατροπὴν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς μωαμεθανικὸν Τέμενος.

.

Δευτέρα20Ιούλιος2020

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς προσφάτου ἀποφάσεως τῆς Τουρκίας διὰ τὴν ἐκ νέου μετατροπὴν τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς μωαμεθανικὸν Τέμενος.

Συνεκλονήσθη τὸ πανελλήνιον ἀπὸ τὴν συνταρακτικὴν ταύτην εἴδησιν. Αἰσθήματα ἀγανακτήσεως κυριαρχοῦν εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνας Ὀρθοδόξους. Ἔπρεπε ὅμως νὰ ληφθῇ ἡ ἀπόφασις ἀπὸ τὴν ...«ἀνεξάρτητον τουρκικὴν δικαιοσύνην» περὶ μετατροπῆς τῆς Ἁγίας Σοφίας εἰς μωαμεθανικὸν τέμενος διὰ νὰ ἀφυπνισθῇ ἡ συνείδησις τῶν νεοελλήνων. Ἔπρεπε ὁ ἐπίδοξος Σουλτάνος τῆς Τουρκίας νὰ προβῇ εἰς τὴν νέαν βεβήλωσιν τοῦ Ἱεροῦ Συμβόλου τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας διὰ νὰ κατανοήσουν ἅπαντες τὸ νόημα τῆς λαϊκῆς παροιμίας «χειρότερος Τοῦρκος, ὁ γενίτσαρος». Πράγματι, τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνισμοῦ τὰ ἔπρατταν ἀνέκαθεν οι μὴ γνήσιοι Τοῦρκοι, οἱ γενίτσαροι. Δηλαδὴ οἱ πρώην Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ, οἱ ἐξισλαμισθέντες εἴτε ἐκ τοῦ παιδομαζώματος, εἴτε ἐκ τῆς ἐξομωσίας. Ἀπόγονος ἐξομωτῶν ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ χωρίου Ποταμιὰ Ριζοῦντος τοῦ Πόντου ἀποτελεῖ ὁ σημερινὸς δικτάτωρ τῆς γείτονος χῶρας. Καὶ λέγομεν δικτάτωρ, καίτοι ἔχει ἐκλεγῆ, διότι καὶ ὁ Χίτλερ διὰ μέσου ἐκλογῶν ἀνεδείχθη ἀρχικῶς ἐγκαθιδρύσας ἔπειτα ἀπολυταρχικὸν καθεστώς.

κόμη μία ἀπόδειξις ὅτι τὸ ἤθος τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν φυλετικὴν καταγωγήν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγωγὴν τὴν ὁποίαν λαμβάνει. Οὕτως, λοιπόν, καὶ οἱ πλείονες τῶν ἐξ Ἀνατολῶν γειτόνων ἡμῶν, εἶναι εἰς μεγάλον βαθμὸν ἀπόγονοι ἐξισλαμισθέντων Ἑλλήνων, διὸ καὶ οἱ πλεῖστοι ἐξ αὐτῶν διαθέτουν κοινὰ ἐξωτερικὰ χαρακτηριστικὰ μετὰ τῶν Ἑλλήνων. Τοῦτο δὲν ἐμποδίζει αὐτοὺς ἀπὸ τὸ νὰ μισοῦν τὸ γένος ἡμῶν καὶ νὰ ἀλαλάζουν ἀνάρθρως ἐπὶ τῷ ἀκούσματι τῆς εἰδήσεως ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία μετετράπη ἐκ νέου εἰς Τέμενος. Δικαίως ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ ὑπὸ τῶν Τούρκων αἰχμαλωτισθείς, ἀναφέρει περὶ αὐτῶν ὅτι εἶναι «πάντων τῶν βαρβάρων βαρβαρικώτατοι»!

Καὶ πράγματι, ἴδιον τῶν βαρβάρων εἶναι νὰ καυχῶνται ὄχι διὰ τὰ ὅσα ἐδημιούργησαν, ἀλλὰ διὰ τὰ ὅσα ἀλλότρια ἅρπαξαν καὶ κατέκτησαν. Διὸ καὶ τὴν πρᾶξιν τῆς μετατροπῆς τοῦ θαυμαστοῦ μνημείου τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰς Τέμενος τὴν αἰτιολογοῦν «βάσει τοῦ δικαίου τῆς κατακτήσεως», ἤτοι τῆς ἁρπαγῆς καὶ τῆς λεηλασίας! Ποιοῦν κατ᾽ ἔτος καρναβαλικὰς «φιέστας» διὰ τὴν Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐνδυόμενοι ὑπερηφάνως τὰ ἀπαίσια ἐνδύματα τῶν γενιτσάρων, διὰ νὰ ἱκανοποιοῦν τὸ σύμπλεγμα κατωτερότητος τὸ ὁποῖον ὑποβόσκει ἐντὸς τῆς συνειδήσεώς των, διότι συναισθάνονται ὅτι εἶναι ἐπήλυδες εἰσβολεῖς καὶ κατακτηταὶ ἀλλοτρίων πόλεων καὶ ἐδαφῶν. Καπηλεύονται δὲ καὶ πλουτίζουν ἐπιδεικνύοντες δημιουργήματα ἄλλων λαῶν, μηδὲν ἔχοντες ἴδιον νὰ παρουσιάσουν.

ραγε ἐξακολουθεῖ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία τῆς χώρας ἡμῶν νὰ ὑποστηρίζῃ τὴν εἴσοδον τῶν αἱμοδιψῶν αὐτῶν βαρβάρων εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν;

κούσθη ὅτι ἡ Ἁγία Σοφία ἀποτελεῖ «παγκόσμιον μνημεῖον διαπολιτισμικῆς συνυπάρξεως καὶ διαθρησκειακοῦ διαλόγου»! Πρόκειται περὶ ἀπαραδέκτων δηλώσεων. Ποῖος διάλογος χριστιανῶν – μωαμεθανῶν ἐγένετο ποτὲ εἰς τὴν Ἁγίαν Σοφίαν; Ἀπὸ πότε ἡ διὰ τῆς βίας ἁρπαγὴ καὶ βεβήλωσις ἑνὸς λατρευτικοῦ χώρου ἀπὸ βαρβάρους εἰσβολεῖς ἀποτελεῖ παράδειγμα «διαπολιτισμικῆς συνυπάρξεως»; Μᾶλλον αὐτοῦ τοῦ εἴδους αἱ δηλώσεις ἀποτελοῦν μνημεῖα ἀνοησίας, ἐκτὸς καὶ ἄν πρόκειται περὶ καταχθονίου σχεδίου προκειμένου νὰ προκαλέσουν εἰς τοὺς βαρβάρους τὸν ἐκ τῶν γελώτων θάνατον! Πάντως ἤδη ἀκούονται φωναὶ καὶ ἐντὸς τῆς Τουρκίας περὶ παραχωρήσεως μέρους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας εἰς τοὺς Χριστιανοὺς διὰ νὰ τελοῦν κατὰ τὰς Κυριακὰς λειτουργίας, ἐνῷ κατὰ τὰς Παρασκευὰς θὰ τελῆται ἡ μωαμεθανικὴ λατρεία. Ἂν τοῦτο συμβῇ, τότε τὸ Ἱερὸν Παλλάδιον τῆς Ὀρθοδοξίας θὰ ἔχει μετατραπῆ οὐχὶ ἁπλῶς εἰς μωαμεθανικὸν τέμενος, ἀλλ᾽ εἰς ναὸν τῆς Πανθρησκείας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Ἡμεῖς, ἂς προσευχώμεθα νυχθημερόν, ὄχι μόνον δι᾽ ἡμᾶς, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ γένος ἡμῶν, νὰ ἔλθῃ εἰς μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν εἰς Χριστόν, γενόμενοι ἕκαστος ἐξ ἡμῶν ναὸς ἔμψυχος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, γνῶντες ὅτι ὁ Θεὸς οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ καὶ λατρεύεται πραγματικῶς ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ.

πὶ δὲ τὸ πρακτικώτερον, ὡς μέτρα ἀντιδράσεως κατὰ τῶν βεβήλων καὶ βαρβάρων γειτόνων ἡμῶν, ἂς προσέχουν ἅπαντες καὶ ἂς διαδίδουν εἰς τοὺς συμπατριῶτας ἡμῶν νὰ παύσουν ἅπαντες αὐτὰ τὰ τρία: τὰ ταξίδια εἰς τὴν Τουρκίαν, τὴν ἀγορὰν τουρκικῶν προϊόντων καὶ τὴν παρακολούθησιν τουρκικῶν «σήριαλς», τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν ὕπουλον προπαγάνδαν τοῦ τουρκικοῦ βαρβαρικοῦ καθεστῶτος. 

Ἀθῆναι, 07/20-07-2020

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Κυριακή ΣΤ’ Ματθαίου στα Νένητα της Χίου

.

Κυριακή19Ιούλιος2020

Κυριακή ΣΤ’ Ματθαίου στα Νένητα της Χίου

   Στο ιστορικό Μοναστήρι του Ταξιάρχη Νενήτων της μυροβόλου Χίου λειτούργησε σήμερα, Κυριακή Στ' Ματθαίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε στο σημερινό Ευαγγελικό ανάγνωσμα της θεραπείας του παραλυτικού. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους διαχρονικούς φαρισαίους οι οποίοι βλέπουν τα θαυμαστά που επιτελεί ο Κύριος είτε άμεσα, είτε έμμεσα μέσω των Επισκόπων, εντούτοις όμως παραμένουν τυφλοί και δεν θέλουν να συμπορευθούν με τον λόγο Του για την αναμόρφωση της κοινωνίας. Επί παραδείγματι, εστίασε στο μεγάλο και θλιβερό γεγονός των ημερών, την ισλαμοποίηση του μεγίστου μνημείου της παγκοσμίου Ορθοδοξίας, της Αγιά-Σοφιάς. Αν ο Επίσκοπος δεν μιλήσει, θα κατηγορηθεί ως αδρανής, αν όμως μιλήσει, πάλι θα κατηγορηθεί για την επανάληψη δήθεν γνωστών θέσεων. Ως αποτέλεσμα, το κήρυγμα της πνευματικής αντίστασης κρίνεται ως παρωχημένο και, τελικά, το ποίμνιο παραμένει στην παρακμή και την αεργία. Τότε, ο λύκος θα βρει την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο της καταστροφής, εφόσον βλέπει ότι τα πρόβατα έχουν αποδεχτεί την τραγική τους κατάληξη. Εάν όμως, το ποίμνιο "έλθει εις εαυτόν", στραφεί προς τον Γλυκύ Ιησού και δημιουργήσει πνευματικά αντισώματα σε καθετί αισχρό και άνομο, τότε είναι βέβαιο ότι ο λύκος θα κατανοήσει τη δύναμη της συνοχής του ποιμνίου και δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω αλώσεις. Αυτό είναι που λείπει στις ημέρες μας  -τόνισε ο Σεβασμιώτατος-  η συνοχή ενάντια στο άδικο που επιδιώκεται να επιβληθεί στην πονεμένη πατρίδα μας.

Η εορτή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου στην Ι.Μ. Αγ. Πατέρων Χίου

.

Σάββατο18Ιούλιος2020

Η εορτή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου στην Ι.Μ. Αγ. Πατέρων Χίου

   Στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, την ιδρυθείσαν υπό του Αγίου Παχωμίου του Χιοπολίτου, βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος, προκειμένου να παραστεί στην εορτή του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου του Αθωνίτου, ημέρα κατά την οποία άγει τα σεπτά ονομαστήριά του ο Καθηγούμενος των Αγίων Πατέρων, Αρχιμανδρίτης π. Αθανάσιος.

   Την παραμονή της εορτής τελέσθηκε ο Εσπερινός εντός του Καθολικού της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

   Ανήμερα της εορτής, την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας μετά της συνοδείας του και του εορτάζοντος Γέροντος της Μονής.

   Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης μας αναφέρθηκε στο τιμώμενο πρόσωπο, έναν από τους μεγαλύτερους Πατέρες της Αθωνικής Πολιτείας και εισηγητή του κοινοβιακού συστήματος στο Άγιο Όρος, τον Όσιο Αθανάσιο. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι τον εορτάζοντα Όσιο κοσμούσε η αγία διάκριση με την οποία οδήγησε στον Θεό πολλές ψυχές φλεγόμενες από θείο έρωτα, κοιτάζοντας πάντοτε με επιμονή να κάνει το θέλημα του Θεού και όχι το δικό του ή των ανθρώπων. Δεν έγινε η «ουρά» των ανθρώπων  για να τους έχει κοντά του. Αντίθετα, ακόμη και τον αείμνηστο Αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά τον συμβούλευε πάντοτε για την πνευματική του προκοπή, δίχως να τον εκμεταλλευτεί προς ίδιον όφελος.

   Κλείνοντας, ευχήθηκε στον π. Αθανάσιο να βαδίσει την βασιλική οδό του Κυρίου, έχοντας ως οδοδείκτη τον ομώνυμο Άγιό του, από τον οποίο αιτήθηκε να μεσιτεύσει προς Κύριον για να έλθουν στο Μοναστήρι άνθρωποι με Πνεύμα Θεού.