2b.jpg

Η κατάθεση του Ποιμενάρχου μας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου υπέρ του Γέροντος Αθανασίου

Δευτέρα 20 Σεπτέμβριος 2021

Η κατάθεση του Ποιμενάρχου μας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου υπέρ του Γέροντος Αθανασίου

Πρὸς τὸ Μονομελὲς Πλημμελιοδικεῖο Χίου

Ἀχαρναί, 16 Σεπτεμβρίου 2021

   Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,

   θὰ ἤθελα νὰ σᾶς γνωστοποιήσω τὰ κάτωθι:

   Στὶς 14 Ὀκτωβρίου 1905 μετέστη πρὸς Κύριον ὁ ἰδρυτὴς τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων Προβατείου Ὄρους Χίου, Ὅσιος Παχώμιος. Λίγα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1924, εἰσήχθη στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μία καινοτομία, ἡ ὁποία ἦλθε νὰ διαταράξει τὴν δισχιλιετὴ παράδοση της. Πρόκειται γιὰ τὴν ἐπιβολή τοῦ νέου (γρηγοριανοῦ) ἡμερολογίου, ἔναντι τοῦ παλαιοῦ (ἰουλιανοῦ). Ἡ μεταρρύθμιση αὐτή, ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν πλειονότητα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, διότι ἔχαιρε τῆς νομικῆς κάλυψης τοῦ κράτους. Ὡστόσο, μία σημαντικὴ μερίδα Ἑλλήνων πολιτῶν, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, κατανοοῦντες ὅτι μία τέτοια ἀλλαγὴ θὰ δημιουργοῦσε κανονικὰ παραπτώματα, ἀποφάσισαν νὰ μὴν ἀκολουθήσουν τὴν ἐπιβεβλημένη μεταρρύθμιση καὶ νὰ παραμείνουν στὴν γραμμὴ τῆς δυσχιλιετοῦς παράδοσης, παρὰ τὶς σκληρὲς διώξεις ποὺ ὑπέστησαν.

   Στὴν μερίδα αὐτὴ ἀνήκαν ἐξ ἀρχῆς καὶ τὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ Ὁσίου Παχωμίου∙ οἱ Ὁσιώτατοι Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ οἱ Ὁσιώτατες Μητέρες τοῦ -ὑπὸ τοῦ Ὁσίου Παχωμίου ἀνεγερθέντος- Ἱεροῦ Παρθενῶνος Ἁγίου Κωνσταντίνου Χίου, ὅπως διαβεβαιῶνει καὶ ἡ Ὁσιωτάτη Ἡγουμένη αὐτοῦ, Γερόντισσα Παρασκευή, στὸ συνημμένο ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὴν ἱστοσελίδα «Πολίτης Χίος» στὶς 20-2-2016 (δείτε εδώ). Ἀπὸ τοῦ 1935 δὲ, ὅταν τρεῖς -διόλου εὐκαταφρόνητοι- Νεοημερολογίτες Ἀρχιερεῖς ἐπέστρεψαν στὴν Ἐκκλησία τῶν παραδόσεων καὶ συνέστησαν τὴν πρώτη Ἱερὰ Σύνοδο μετὰ τὴν ἡμερολογιακὴ ἀλλαγή, οἱ δύο αὐτὲς Ἱερὲς Μονὲς εἴχαν Μυστηριακὴ κοινωνία μετ' αὐτῆς. 

   Ἀναφορικὰ μὲ τὸ ζήτημα τῆς διαδοχικῆς νομιμότητας τοῦ νῦν Ἡγουμένου π. Ἀθανασίου, ἀποδεικνύεται ἀπρόσκοπτα ὅτι ἡ διαδοχή του σχηματίζει πορεία κυκλική. Ὁ Γέρων Μωϋσὴς Τρυπητίνιας, κεκαρμένος ὑπὸ τοῦ Ἁγίου Παχωμίου καὶ μέλος τῆς ἀδελφότητος του, εἶχε ὡς ὑποτακτικὸ στὴν Κόρινθο τὸν Κάλλιστο Μακρή, τὸν μετέπειτα Μητροπολίτη Γ.Ο.Χ. Κορινθίας, ὁ ὁποῖος, ἀκολούθως, εἶχε ὡς ὑποτακτικοὺς τοὺς ὑπ' αὐτοῦ χειροτονημένους π. Χρυσόστομο Κιούση καὶ π. Καλλίνικο Σαραντόπουλο, οἱ ὁποῖοι ἀμφότεροι ἀναδείχθηκαν Ἀρχιεπίσκοποι Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν.Τὸ ἔτος 1999 οἱ δύο προαναφερθέντες Ἀρχιερεῖς, ὁμοῦ μετὰ ἑτέρων τριῶν χειροτόνησαν Ἐπίσκοπο τὸν γράφοντα, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τοῦ 2007 τελεῖ χρέη τοποτηρητοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Χίου, Σάμου καὶ Λέσβου. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι μεταξύ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων ποὺ συμμετείχαν στὴν χειροτονία, εὐρίσκοντο ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Χίου, Ψαρῶν καὶ Οἰνουσῶν κυρὸς Στέφανος καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης -τότε- Ἀμερικῆς κ. Παῦλος, ὁ ὁποῖος τυγχάνει παραδελφός τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου, δεδομένου ὅτι εἶχαν κοινὸ πνευματικὸ πατέρα, τὸν  ἀείμνηστο Χιώτη Μητροπολίτη Γ.Ο.Χ. Ἀστορίας κυρὸ Πέτρο, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ἀμφότεροι χειροτονήθηκαν Ἱερεῖς. Ἀντλῶντας, λοιπὸν, ὁ γράφων τὴν πνευματική διαδοχὴ ἀπὸ τὸν Ἁγιο Παχώμιο καὶ φέροντας τὴν εὐθύνη τῆς διαποίμανσης τῆς χιακῆς νήσου, χειροτόνησε διαδοχικά Διάκονο καὶ Πρεσβύτερο ἐντὸς τῆς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὸν ἐκλελεγμένο καὶ ἐψηφισμένο Ἡγούμενο -ἀπὸ τοὺς ἐγγεγραμμένους στὸ  Μοναχολόγιο τῆς  Μονῆς  Μοναχοὺς π. Πρόδρομο καὶ π. Ἀβέρκιο- Ὁσιώτατο Μοναχὸ π. Ἀθανάσιο Ἁγιακάτσικα, τὸν ὁποῖο λίγους μῆνες ἀργότερα ἐνθρόνισε Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἡ φυσικὴ διαδοχὴ εἶναι εὐδιάκριτη καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος ὄχι ἀπλῶς δὲν εἶναι ξένη πρὸς τὴν Ἱερὰ Μονή, ἀλλὰ ἀντιθέτως, ἔλκει τὶς πνευματικὲς ρίζες της ἀπὸ αὐτήν καὶ δὴ ἀπὸ τὸν Ὅσιο Παχώμιο.

   Μία ἄποψη ποὺ θὰ ὑποστήριζε ὅτι ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῶν Γ.Ο.Χ. εἶναι ξένη πρὸς τὴν Μονὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τὸν μακαριστὸ Γέροντα Ἀμβρόσιο εἶναι ἐντελῶς ἀνυπόστατη, ἰδίως δὲ ἄν ληφθεῖ ὑπ' ὄψιν τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ πρῶτος ἑορτασμὸς (2005) καὶ ἡ ἐπίσημη Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ὁσίου Πατρός Παχωμίου τοῦ Νέου (2014) πραγματοποιήθηκε ὑπὸ τῶν Ἀρχιερέων αὐτῆς, συλλειτουργοῦντος μάλιστα καὶ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος Ἀμβροσίου. Εἶναι, ἄλλωστε, γνωστὸ σὲ μεγάλο μέρος τῆς χιακῆς κοινωνίας ὅτι ὁ π. Ἀμβρόσιος σὲ ὅλες τὶς ἱεροπραξίες μνημόνευε πάντοτε Ἀρχιερεῖς τῆς αὐτῆς Συνόδου, μεταξὺ τῶν ὁποῖων καὶ τὸν γράφοντα, τὸν χειροτονήσαντα τὸν διάδοχο του, Γέροντα Ἀθανάσιο, καὶ μάλιστα μὲ τὴν σύμφωνο γνώμη τοῦ ἰδίου. Ὁ π. Ἀμβρόσιος μόλις 18 μέρες πρὶν τὸν αἰφνίδιο θάνατο του, εἶχε ζητήσει ἀπὸ τὸν γράφοντα τοποτηρητὴ, νὰ στείλει κάποιον πατέρα στὸ Μοναστήρι, διότι φοβόταν μὴν συμβεῖ κάτι ἀπρόοπτο, τὸ ὁποῖο τελικὰ συνέβη. Ὁ τοποτηρητής εἶχε δεσμευθεῖ νὰ στείλει μετὰ τὸ ταξίδι του στὴν Ἀμερικὴ, τὸν Μοναχὸ Ἀθανάσιο ἀπὸ τὸ χιώτικο κελὶ τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, Ἁγίας Ἄννης, Ἁγίου Ὄρους. Ὡστόσο, κατὰ τὴν παραμονὴ τοῦ γράφοντος στὴν Ὰμερικὴ, ἔφθασε ἡ εἴδηση ὅτι ὁ π. Ἀμβρόσιος ἀπεβίωσε. Τελικὰ, ὁ π. Ἀθανάσιος ἐγκαταστάθηκε στοὺς Ἁγίους Πατέρες τὴν ἡμέρα τῆς ταφῆς τοῦ προκατόχου του.

   Ἔκτοτε, ἅπαντες ἔχουν μείνει ἔκπληκτοι μὲ τὴν θυσιαστική του προσφορά καὶ τὴν αὐταπάρνηση του. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ που βρέθηκε στὴν Χίο, τρέχει πάντοτε γιὰ τὸ καλὸ τῶν συνανθρώπων του, δίχως νὰ ὑπολογίζει τὰ πολλὰ χιλιόμετρα καὶ τὴν σωματικὴ κούραση. Ἀκόμη καὶ οἱ πέτρες τῆς χιακῆς κοινωνίας βοοῦν γιὰ τὸ ἦθος, τὴν καλοσύνη, τὴν συνέπεια καὶ τὴν ἐργατικότητα τοῦ Γέροντος Ἀθανασίου τὰ ὁποῖα πηγάζουν ἀπὸ τὴν ἀγάπη του γιὰ τον Κύριο καὶ τὴν μοναχικὴ πολιτεία. Ἡ δὲ ἀγωνία καὶ ἡ μέριμνα του νὰ διατηρήσει ζωντανὴ τὴν αἴγλη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἁγίων Πατέρων εἶναι καταφανὴς μέσω τῶν ἐργασιῶν ἀνακαίνισης καὶ καλλωπισμοῦ τῆς Μονῆς, ἀλλὰ καὶ μέσω τῆς ἀριθμητικῆς αὔξησης τῶν Ἱερῶν Κειμηλίων, μεταξὺ τῶν ὁποῖων καὶ Ἅγια Λείψανα.

   Ἐν ὀλίγοις, ὁ Γέροντας Ἀθανάσιος εἶναι ἕνας κληρικός δυσεύρετος καὶ ἀποτελεῖ καύχημα γιὰ πολλοὺς Χιῶτες, οἱ ὁποῖοι ἀναπαύονται ἀπὸ τὴν πατρική του στοργὴ στὰ προβλήματα τους. Ἡ ἀγάπη αὐτὴ ποὺ οἱ ντόπιοι κάτοικοι τοῦ νησιοῦ δείχνουν στὸ πρόσωπο του, τὸν καθιστὰ ἄξιο διάδοχο τῶν μακαριστῶν Γερόντων Ἀμβροσίου, Ἰωακείμ, Θεοδούλου, Γερμανοῦ, Ἀνδρονίκου καὶ αὐτοῦ τοῦ Κτίτορος, Ὁσίου Παχωμίου.

Μὲ ἐκτίμηση,

ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσόστομος

  Τοποτηρητὴς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Χίου, Σάμου καὶ Λέσβου

 

Αθώος ο Ηγούμενος των "Αγίων Πατέρων" Χίου

Δευτέρα 20 Σεπτέμβριος 2021

Αθώος ο Ηγούμενος των "Αγίων Πατέρων" Χίου

1inu

7uin   

  Σήμερα, 20/9/2021, διεξήχθη η Δίκη στο μονομελές πρωτοδικείο Χίου η αφορώσα τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Αθανάσιο, Ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Αγίων Πατέρων Χίου, έπειτα από καταγγελία περί δήθεν ακαταλληλότητας του τελευταίου ως Ηγουμένου, αναφερθέντος μάλιστα ως ουδόλως έχοντος την Ιερωσύνη, καθώς και περί διακωλύσεως της αρμονικής λειτουργίας της Μονής. Την μήνυση κατέθεσαν οι τρεις από τους έξι ορισμένους από την Μητρόπολη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών της κρατούσης εκκλησίας, ως "επιτρόπους" της Μονής των Αγίων Πατέρων Ζωρζής Σκέλλας, Κωνσταντίνος Παραδείσης και Κωνσταντίνος Κουτσοδόντης (ο οποίος απεσύρθει από την όλη διαδικασία).

   Το Δικαστήριο, τελικά αθώωσε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, ο οποίος είχε την συμπαράσταση πλήθους ευλαβών Χιωτών.

   Συνήγορος υπεράσπισης του Γέροντος Αθανασίου διετέλεσε ο εντιμώτατος κ. Κωνσταντίνος Τριαντάφυλλος, ενώ ως Μάρτυρες υπέρ του Γέροντος παρέστησαν οι αξιότιμοι κ. Κατσάλας Παναγιώτης, κ. Κοσσένας Ιωάννης, κ. Κωνσταντουλάκης Νικόλαος, ενώ καταλυτική ήταν η μαρτυρία υπεράσπισης του ελλογιμωτάτου επικοινωνιολόγου και δημοσιογράφου κ. Σωτηρίου Τζούμα, του οποίου οι γνώσεις κατέστησαν καταλυτικές για την θετική έκβαση της υπόθεσης. Επίσης ενυπογράφως κατέθεσαν υπέρ του Γέροντος η Καθηγουμένη του Ιερού Παρθενώνος Αγ. Κωνσταντίνου Χίου Οσιωτάτη Γερόντισσα Παρασκευή, καθώς και ο Βουλευτής Ανδρέας Μιχαηλίδης.

   Στην δίκη παρέστησαν, επίσης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας, Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ο και Τοποτηρητής της Ιεράς Μητροπόλεως Γ.Ο.Χ. Χίου, Σάμου και Λέσβου, ο οποίος κατέθεσε εγγράφως την μαρτυρία του περί της νομίμου διαδοχής του Γέροντος Αθανασίου, ως και περί της καθολικής αποδοχής του από τον ευσεβή λαό της Χίου (βλ. εδώ). Επίσης, παρέστησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ως και ο Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως μας, Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Μιχαήλ Κωνσταντινίδης.

   Εκτός του Δικαστηρίου παρευρέθησαν δεκάδες Φίλων της Μονής των Αγίων Πατέρων, διαμαρτυρόμενοι για την αδικία εις βάρους του ακάματου Διακόνου της παροικούσης εν Χίω Εκκλησίας. Αξίζει, μάλιστα να σημειωθεί ότι ο π. Αθανάσιος μόλις προ τεσσάρων ημερών ανακοίνωσε στο ποίμνιο ότι πρόκειται να δικαστεί. Έκτοτε, ορισμένοι λαϊκοί, αυτοβούλως ξεκίνησαν να συλλέγουν υπογραφές υπέρ του Γέροντος, οι οποίες υπερέβησαν τις χίλιες πεντακόσιες και κατατέθηκαν στο Δικαστήριο.

   Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος και το γραφείο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως, ευχαριστούν δημοσίως τα όργανα της Δικαιοσύνης, διότι απροσωπολήπτως έκριναν και εργάσθηκαν ώστε να κυριαρχήσει το δίκαιο, εις το οποίο αναπαύεται ο νοητός Ήλιος της Δικαιοσύνης, Ιησούς Χριστός.

   Επίσης, θα ήθελαν να δηλώσουν την δυσαρέσκεια τους για το γεγονός ότι εν μέσω τόσο δύσκολων περιστάσεων που απαιτούν την ομόνοια και την ομοψυχία, ρασοφόροι κληρικοί σπεύδουν να προκαλέσουν έριδες και ταραχές. Αυτοί δε, οι οποίοι κατηγόρησαν και κατηγορούν τον Γέροντα Αθανάσιο ως εμπόδιο στην ομαλή λειτουργία της Μονής, οι ίδιοι ταράζουν την ησυχαστική ζωή των Πατέρων, και κωλύουν το ταπεινό, αλλά δίκαιο αγώνα της Μονής.

 agioi pateres5

agioi pateres2

agioi pateres1a 750x430

agioi pateres8

agioi pateres10

agioi pateres13

agioi pateres14

 

 

Η εορτή του Αγίου Σώζοντος πλησίον της λίμνης Υλίκης

Δευτέρα 20 Σεπτέμβριος 2021

Η εορτή του Αγίου Σώζοντος πλησίον της λίμνης Υλίκης

   Με ευλάβεια τιμήθηκε η εορτή του Αγίου Μάρτυρος Σώζοντος -του Αγίου Σώστη, όπως είναι γνωστός σε πολλούς- στο γραφικό ομώνυμο Παρεκκλήσιο παρά την βοιωτική λίμνη Υλίκη. Τις Ιερές Ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Σώζοντος τέλεσε ο εφημέριος του Ναού Αγίων Πάντων Θηβών, αιδεσιμώτατος π. Στυλιανός Κομνηνός με την παρουσία των ντόπιων κατοίκων.

Η εορτή του Αγίου Χρυσοστόμου του Νέου Ομολογητού

Δευτέρα 20 Σεπτέμβριος 2021

Η εορτή του Αγίου Χρυσοστόμου του Νέου Ομολογητού

   Η μνήμη του καλού εκείνου ποιμένος, ο οποίος «ἔθυσε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν προβάτων» για να διασφαλιστεί η κληρονομιά των Αγίων Πατέρων στον τόπο μας, τιμήθηκε με ευλάβεια στο πλησίον του τάφου του παρεκκλήσιο των Αγιορειτών Πατέρων της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πάρνηθος. Ο λόγος για τον στυλοβάτη της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, τον «Άγιο Πρόεδρο» -όπως τον αποκαλούσαν οι αγωνιστές της ευσεβείας- Μητροπολίτη πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο (+1955).

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom