ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΘΛΙΨΕΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

.

Κυριακή29Νοέμβριος2020

ΕΥΧΗ ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΗ ΘΛΙΨΕΙ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ

   Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἡ Ζωή, ἡ Βοήθεια καὶ ἡ Ἐλπὶς τῶν ἀπηλπισμένων, ὁ χορηγῶν ἴασιν τοῖς εἰς Σὲ ἐκ ψυχῆς καταφεύγουσιν, ὁ στηρίζων τοὺς ἀδυνάτους καὶ τοῖς ὀλιγοψύχοις παραμυθίαν διδούς, ὁ τοὺς ἐν θλίψεσιν ἐνισχύων καὶ ἰώμενος τοὺς ἐν ἀσθενείᾳ κατακειμένους, ἐπάκουσον τὰς ἱκεσίας καὶ δεήσεις τῶν δούλων Σου καὶ ἀπάλλαξον αὐτούς τε καὶ ἡμᾶς ἀπὸ τῆς ὀλεθρίου ἐπιβουλῆς τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ, τοῦ καλουμένου κορωνοϊοῦ.


   Ναί, Δέσποτα Παντοκράτορ, ἐπίβλεψον ἐξ ἁγίου Κατοικητηρίου Σου καὶ ἴδε καὶ ἐπίσκεψαι τὴν Ποίμνην σου, ῥυόμενος αὐτὴν ἐκ πάσης ἐπιβουλῆς ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν τε καὶ λοιμῶν. Δέχου τὴν Μετάνοιαν ἡμῶν, τῶν ἐν ταπεινώσει καὶ κλαυθμῷ ἐπιρριπτομένων ἐν τῷ ἀχράντῳ πελάγει τῆς Σῆς ἀγαθότητος, καὶ συγχώρησον ἀφ’ ἡμῶν πᾶν ἁμάρτημα ἑκούσιόν τε καὶ ἀκούσιον, πᾶν πάθος καὶ πάντα πειρασμόν, διατηρῶν ἡμᾶς ἀπαρατρώτους ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ πίστει καὶ ἐν τῇ τρίβῳ τῶν θείων Ἐντολῶν Σου. Ἐξάλειψον τὸν διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἐμφανισθέντα ἰὸν τοῦτον καὶ δώρησαι τοῖς ἐν ἀσθενείᾳ οὖσιν ἐξ αὐτοῦ τελείαν τὴν ἴασιν καὶ τὴν ἀπαλλαγήν.


   Τοὺς ἐν κινδύνοις ὄντας ὑπὲρ τῆς αἰνέσεως τοῦ Κράτους τῆς δεσποτείας Σου, ἐν τοῖς ἱεροῖς καὶ ἁγίοις Ναοῖς καὶ εὐκτηρίοις οἴκοις Σου, διαφύλαξον ἀπὸ παντὸς κακοῦ, ἀπὸ πάσης ἐπηρείας τοῦ ἀντικειμένου καὶ ἀπὸ φθοροποιῶν ἀνθρώπων τε καὶ περιστάσεων. Τὸν πιστὸν λαόν Σου, τὸν ἐν θλίψει καὶ ἀνάγκῃ ὄντα, ἐνδυνάμωσον, φύλαξον, περιφρούρησον ἐκ πάσης ἀλγηδόνος ψυχῆς τε καὶ σώματος. Τὸν φόβον ἐκ τῶν ψυχῶν ἀποδίωξον καὶ τὴν ἀνδρείαν ἐν αὐταῖς ἐμφύτευσον. Τὴν Ἐκκλησίαν Σου στερέωσον, διαφυλάττων αὐτὴν ἀπὸ πάσης δεινῆς περιστάσεως καὶ κακώσεως. Τοὺς εὐσεβεῖς κραταίωσον, τὴν εἰρήνην ἐν τῷ κράτει ἡμῶν βράβευσον, τοὺς δὲ ἀσεβεῖς καὶ τὰς ἀνοσίους αὐτῶν βουλὰς διασκέδασον, ἵνα μὴ βλάψωσι τὸν κόσμον καὶ τὴν κτίσιν Σου. 


   Χάρισαι δὲ ἡμῖν, Δέσποτα καὶ Κύριε τῶν ἁπάντων, φωτισμὸν ψυχῆς καὶ βίου διόρθωσιν, ἵνα ἀπαλλαττώμενοι ἐκ τοῦ θανατηφόρου ἰοῦ καὶ πάντων τῶν ἐκ τούτου θλιβερῶν τε καὶ δεινῶν συμπτωμάτων, δοξάζωμεν ἅπαντες ἐν ἑνὶ στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς Ὄνομά Σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἡ Εὐχὴ αὕτη συνετάχθη καὶ ἐνεκρίθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος (Νοέμβριος 2020) καὶ παρακαλοῦνται οἱ Ἱερεῖς ὅπως ἀναγινώσκουν αὐτὴν εἰς τὰς Ἱερὰς Ἀκολουθίας πρὸ τοῦ «Δι΄ εὐχῶν». Ἐπίσης, δύναται νὰ χρησιμοποιῆται καὶ ὑπὸ τῶν λαϊκῶν πιστῶν εἰς τὰς κατ΄ ἰδίαν προσευχάς των καθημερινῶς.

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

.

Κυριακή29Νοέμβριος2020

ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

     Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ἐκπροσωπουμένη καὶ ἐκφραζομένη διὰ τῆς Ἱεραρχίας αὐτῆς, οὐδόλως πολιτικολογεῖ. Διὰ τοῦτο οὐδέποτε ἐξέφρασεν, οὔτε συμπολιτευόμενον, οὔτε ἀντιπολιτευόμενον λόγον ἔναντι οὐδεμιᾶς Κυβερνήσεως. Τοῦτο ὅμως δὲν σημαίνει ὅτι ἀρνεῖται τὸ δικαίωμα αὐτῆς εἰς καλόπιστον κριτικὴν συγκεκριμένων ἀποφάσεων, μάλιστα δὲ ὅταν αὗται ἅπτωνται ζητημάτων ἀφορώντων τὴν Ἐκκλησίαν. Ὡς ἐκ τούτου αἰσθανόμεθα τὴν ἀνάγκην νὰ δηλώσωμεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν τὰ κάτωθι:

   1. Ἠσθάνθημεν ἱκανοποίησιν ἀπὸ τὰς προγενεστέρας δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου (ἀπὸ 13-11-2020, ν.ἡ.): «Δὲν θὰ γίνει πορεία γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο. Ὅπως δὲν ἔγινε παρέλαση γιὰ τὴν 28η Ὀκτωβρίου, γιὰ τὴν 25η Μαρτίου. Ὅπως δὲν ἔγινε περιφορὰ Ἐπιταφίου, δὲν ἔγινε Ἀνάσταση, δὲν γιορτάσθηκε Πάσχα. Σὲ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐθνικὲς ἢ καθολικὲς στιγμὲς γιορτῆς κάναμε πίσω». Ἱκανοποίησιν, διότι παρὰ τὴν πικρίαν ἡμῶν διὰ τὴν ματαίωσιν τῶν «ἐθνικῶν ἢ καθολικῶν στιγμῶν γιορτῆς», ὅπως ἐχαρακτηρίσθησαν, εἴχομεν τὴν αἴσθησιν ὅτι ὑφίσταται ἐν Ἑλλάδι, ἔστω στοιχειωδῶς, ἓν καθεστὼς ἰσονομίας.

   2.  Ἠσθάνθημεν ἀγανάκτησιν, ὅταν διεπιστώθῃ ἐκ τῶν ὑστέρων, ὅτι τρία κόμματα συγκεκριμένου πολιτικοῦ χώρου ἠθέτησαν προκλητικῶς τὴν ἀπαγόρευσιν καὶ προέβησαν τὴν πρωΐαν τῆς 17ης Νοεμβρίου (ν.ἡ.) εἰς πραγματοποίησιν συγκεντρώσεων «τηρουμένων τῶν ὑγιειονομικῶν πρωτοκόλλων», ὡς ἀνεφέρθη. Ὁ αὐτὸς Ὑπουργὸς προσπαθήσας νὰ δικαιολογήσῃ τὰ ἀδικαιολόγητα, εἶπεν ὅτι «δὲν ἀπαγορεύθηκαν οἱ πολιτικὲς ἐκδηλώσεις, ἀπαγορεύθηκαν οἱ πορεῖες καὶ οἱ συναθροίσεις»! Διερωτώμεθα, αἱ πολιτικαὶ αὗται ἐκδηλώσεις ἐπραγματοποιήθησαν δι᾽ ὀλιγωτέρων τῶν τεσσάρων συναθροισθέντων; Αἱ ἐκδηλώσεις δὲν ἦσαν ἐν ταὐτῷ καὶ συναθροίσεις, ἢ μήπως ἡ ἀπαγορευτικὴ ἀπόφασις συμπεριελάμβανε τὴν ἐξαίρεσιν τῶν πολιτικῶν ἐκδηλώσεων; Οὐχί. Διὸ καὶ ὁ κ. Ὑπουργὸς ἀνέλαβε τὴν πολιτικὴν εὐθύνην διὰ τὴν «ἀνοχήν», ὡς εἶπεν, τὴν ὁποίαν τὸ Ὑπουργεῖον ἐπέδειξεν. Ἆρά γε, δυνάμεθα καὶ ἡμεῖς νὰ συστήσωμεν πολιτικοὺς φορεῖς καὶ νὰ πραγματοποιῶμεν ὑπαιθρίους συναθροίσεις τῶν 200 ἀτόμων «τηρούντων τὰ πρωτόκολλα», ἐν καιρῷ ἀπαγορεύσεων, βαπτίζοντες αὐτὰς ὡς «πολιτικὰς ἐκδηλώσεις»; Λυπούμεθα, ἀλλὰ ἡ ἀπάντησις τοῦ -κατὰ τὰ λοιπὰ ἀξιολόγου- κ. Ὑπουργοῦ δὲν μᾶς καλύπτει, καὶ ὑπενθυμίζει εἰς ἅπαντας τὸ ἀνέκδοτον περὶ τῶν Ἰησουϊτῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι ἐβάπτισαν τὴν χῆναν, ἰχθύν, ἵνα φάγωσιν αὐτὴν ἐν ἡμέρᾳ Παρασκευῆς, μὲ τὸ σκεπτικὸν ὅτι καὶ ἡ χήνα καλυμβᾷ εἰς τὸ ὕδωρ! Καὶ ἕν ρητορικὸν ἐρώτημα ἀκόμη: Ποῖον κωδικὸν ἐπεκαλέσθησαν οἱ συμμετασχόντες εἰς τὰς «πολιτικὰς ἐκδηλώσεις», προκειμένου νὰ μετακινηθοῦν;

   3. Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας, συνεκεντρώθησαν 1.500 ὀπαδοί ἑνὸς κόμματος, προκειμένου νὰ κάμουν πορείαν πρὸς τὴν ἀμερικανικὴν πρεσβείαν, ἀναφωνοῦντες ρυθμικῶς καὶ συλλαβιστὰ ὡς εἴθισται τὸ γνωστόν, καὶ φυσικὰ ...οὐδόλως ρατσιστικόν, σύνθημα: «φο-νιά-δες-τῶν-λα-ῶν-Ἀ-με-ρι-κά-νοι»! Ἡ προκλητικὴ διαδήλωσις διελύθη ἐν τέλει διὰ τῆς δυναμικῆς ἐπεμβάσεως τῆς ἀστυνομίας, ἐνῷ ἔγιναν προσαγωγαὶ καὶ συλλήψεις. Ὁ κ. Ὑπουργὸς εἶπεν ὅτι εἰς τοὺς προσαχθέντας καὶ συλληφθέντας, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, θὰ ἐπιβληθοῦν «πρόστιμα covid». Καὶ ἐρωτῶμεν, διατί μόνον εἰς αὐτούς; Ἐφ᾽ ὅσον οἱ συγκεντρωθέντες ἦσαν 1.500, νὰ σταλῇ ὁ λογαριασμός 1.500x300=450.000 εἰς τὸ ἐν λόγῳ κόμμα, τὸ ὁποῖον ἀπροκαλύπτως διωργάνωσε τὴν πορείαν.

   4.  Ἐνῷ λοιπὸν οἱ πιστοὶ τῆς θρησκείας τοῦ ὑλισμοῦ (ὁ Πρόεδρος κ. Πούτιν εἶχεν εἰπῆ κάποτε ὅτι ὁ κομμουνισμὸς πρόκειται περὶ θρησκείας μὲ τὰς ἰδικάς της εἰκόνας –τοῦ Μάρξ, τοῦ Ἔγκελς κ.λπ.- τὰ ἰδικά της λείψανα τὰ ὁποῖα τιμᾶ -τὸ ταριχευμένον πτῶμα τοῦ Λένιν- τὰ δόγματα καὶ τὰς αἱρέσεις κ.λπ.) ἐπιφυλάσσουν δι᾽ ἑαυτοὺς προνομιακὴν μεταχείρισιν, ὅπως ἀποδεικνύουν τὰ προαναφερθέντα περιστατικά, ὁσάκις ὅμως προβληθῇ ἡ Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας εἰς τοῖχον δημοσίου κτιρίου (ὅπως ἐγένετο προσφάτως), ὠρύονται καὶ λυσσομανοῦν, διότι δὲν κατήντησεν εἰσέτι ἡ πατρίς ἡμῶν ἐντελῶς ἄθρησκος, ὡς κάποτε ἡ Ἀλβανία τοῦ Ἐμβὲρ Χόντζα! Λησμονοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦτοι ὅτι ἡ Ἑλλάς ὡς Ἔθνος ἔχει μίαν παράδοσιν ἐκ τῆς ὁποίας δὲν δύναται νὰ ἀποκοπῇ. Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ λατρεύουν τὴν κτίσιν παρὰ τὸν Κτίσαντα (καὶ εἶναι δικαίωμά των), δὲν δύνανται νὰ ἀρνηθοῦν ὅτι ἀναπόσπαστον στοιχεῖον τῆς Ἑλληνικῆς ταυτότητος εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, εἰς τί λοιπὸν τὸ μένος καὶ ἡ ἀντίδρασις; Ὅσον καὶ ἄν ἀντιδροῦν οἱ ἐθνομηδενισταί, πάντοτε θὰ ὑπάρχουν γνήσιοι πατριῶται καὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ διατηροῦντες τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ πολιτισμοῦ ἡμῶν. Ἔχομεν καὶ ἡμεῖς δικαιώματα καὶ οὐχὶ μόνον οἱ ἐθνομηδενισταὶ καὶ οἱ ὑλισταί.

   5. Ἐπανερχόμενοι εἰς τὴν αἰτιολόγησιν τῶν μετακινήσεων, ἐὰν ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις ἐπιθυμῇ νὰ νομιμοποιήσῃ τὴν μετακίνησιν διὰ συμμετοχὴν εἰς πολιτικὰς ἐκδηλώσεις, ἀκόμη καὶ εἰς συνθήκας ὑποχρεωτικῆς οἰκουρίας* ὅπως αἱ παροῦσαι, εἶναι δικαίωμά της καὶ ἂς τὸ πράξῃ, θέτουσα προφανῶς ὅρους καὶ περιορισμούς. Ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς ὀφείλομεν νὰ ἐπαναλάβωμεν παλαιότερον αἴτημα ἡμῶν, ὅπως ἐπιτραπῇ καὶ ἡ δυνατότης ἐξόδου ἐκ τῆς κατοικίας διὰ μετάβασιν εἰς Ἐκκλησίαν, μὲ τοὺς αὐτοὺς ὅρους τῆς ἐξόδου διὰ σωματικὴν ἄσκησιν.

   6. Προσέτι, ἐπαναλαμβάνομεν παλαιότερον αἴτημα ἡμῶν (ἀπὸ 14/27-4-2020) εἰς τοιαῦτας περιπτώσεις αὐτολεξεί: «νὰ ἐπιτραποῦν αἱ Λιτανεῖαι τῶν Ναῶν οἱ ὁποῖοι ἑορτάζουν μὲ τὴν συμμετοχὴν Κληρικῶν, Ἱεροψαλτῶν καὶ ὀλίγων πιστῶν, τηρούντων ἀποστάσεις ἀσφαλείας μεταξύ των καὶ ψαλλόντων. Ὁμοῦ μετὰ τῶν φιλομούσων, ἔχουν καὶ οἱ θρησκευόμενοι πολῖται τὰ αὐτὰ δικαιώματα εἰς τὸ νὰ ἀκροῶνται τὰς ὑμνωδίας ἐκ τοῦ θησαυροῦ τῆς Ἑλληνορθοδόξου παραδόσεώς μας. Διὰ τὸν αὐτὸν λόγον πρέπει νὰ ἐπιτραπῇ τόσον ἡ χρῆσις τῶν μεγαφώνων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὅσον καὶ τῶν κωδωνοκρουσιῶν. Ἄλλωστε οὔτε οἱ ἰοί, οὔτε τὰ βακτήρια μεταδίδονται διὰ τῶν ἠχητικῶν κυμάτων, ἡ δὲ ἠθικὴ τόνωσις τῶν θρησκευομένων πολιτῶν εἶναι σημαντικὸς παράγων, ὅστις δέον ὅπως ληφθῇ σοβαρῶς ὑπ᾽ ὄψιν».

   7.  Ἀκόμη καὶ οἱ ὑλόφρονες, οἱ μὴ δεχόμενοι τὴν ἐπενέργειαν τῆς θείας Χάριτος καὶ τῶν Μυστηρίων, δὲν δύνανται νὰ ἀρνηθοῦν τὸν εὐεργετικὸν παράγοντα διὰ τὴν ψυχικὴν ἰσορροπίαν καὶ ὑγείαν τῶν πολιτῶν, τοὐλάχιστον τῶν θρησκευομένων, ἐκ τῆς μεταβάσεως εἰς τοὺς Ναοὺς καὶ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν θείαν Λατρείαν καὶ μάλιστα εἰς τὰ Μυστήρια τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καὶ τῆς Θείας Κοινωνίας.

   8. Ἐφ᾽ ὅσον οἱ ἐναντιούμενοι εἰς τὰ αἰτήματά μας ἐπικαλοῦνται συνεχῶς τὰς ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν, ἐπικαλούμεθα καὶ ἡμεῖς ἀπόψεις εἰδικῶν ἐπιστημόνων, οἱ ὁποῖοι βασιζόμενοι εἰς στατιστικὰ δεδομένα καὶ ἐργαστηριακὰς ἐρεύνας λέγουν ὅτι, κατὰ τὰς περιόδους ὑποχρεωτικῆς οἰκουρίας σημειοῦται ραγδαία αὔξησις τῆς ἐνδοοικογενειακῆς βίας καὶ τῶν διαζυγίων καὶ ταὐτοχρόνως παρατηρεῖται 60% αὔξησις τῆς χρήσεως ψυχοφαρμάκων καὶ ναρκωτικῶν. Ὁ Δρ. Νικόλαος Θωμαΐδης ἀναφέρει σχετικῶς ὅτι: «Ὁ κόσμος σὲ συνθῆκες καραντίνας καὶ ἐγκλεισμοῦ ἄρχισε νὰ παρουσιάζει πάλι ἀγχώδεις καὶ καταθλιπτικὲς διαταραχές, εἴτε λόγῳ μοναξιᾶς εἴτε λόγῳ οἰκονομικῶν προβλημάτων εἴτε λόγῳ φόβου γιὰ τὸν κορονοϊὸ εἴτε ὅλα μαζί». Ἡ μετάβασις εἰς τοὺς Ναούς, ὁ τακτικὸς ἐκκλησιασμὸς καὶ ἡ συμμετοχὴ εἰς τὰ Μυστήρια καὶ τὴν θείαν Λατρείαν δρᾷ θεραπευτικῶς κατὰ τῆς καταθλίψεως, ὅπως ἔγκριτοι ἐπιστημονικαὶ μελέται ἀποδεικνύουν**.

   Περαίνοντες τὸν λόγον, καταλήγομεν μετ᾽ ἐπιτάσεως εἰς τὸ αἴτημά μας περὶ παροχῆς νομίμου δυνατότητος μεταβάσεως τῶν πιστῶν εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τῆς συμμετοχῆς των εἰς τὴν θείαν Λατρείαν, ἀκόμη καὶ ὑπὸ συνθήκας ὑποχρεωτικῆς οἰκουρίας. Εἰδάλλως, θὰ ἔχωμεν δικαίως τὴν ἀπαίτησιν οἷα ἀνοχὴ ἐπεδείχθη διὰ τοὺς συμετέχοντας εἰς πολιτικὰς ἐκδηλώσεις, νὰ ἐπιδεικνύεται καὶ εἰς τοὺς συμμετέχοντας εἰς τὰς ἐκκλησιαστικὰς τοιαῦτας.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας
Ἀθῆναι, 13/26-11-2020


*οἰκουρία = παραμονὴ κατ᾽ οἶκον συνήθως ἕνεκα ἀσθενείας. Ἐφόσον ὑπάρχει δόκιμος ἑλληνικὸς ὅρος, περισσεύει ἡ χρῆσις τῶν βαρβαρικῶν “λοκντάουν” κ.λπ..
** Ενδεικτικῶς βλ.: Κ.Θ. Kιοῦλος καὶ Ι.Δ. Μπεργιαννάκη, «Θρησκευτικότητα -Πνευματικότητα καὶ Κατάθλιψη», 2004.

Η μνήμη του Ιερού Χρυσοστόμου στον Καθεδρικό

.

Πέμπτη26Νοέμβριος2020

Η μνήμη του Ιερού Χρυσοστόμου στον Καθεδρικό

   Τα μέτρα της πολιτείας για την καταπολέμηση του κορωνοϊού επέβαλαν φέτος στην Μητρόπολή μας έναν ξεχωριστό εορτασμό της μνήμης του Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, του οποίου το σεπτό όνομα φέρει ο Σεβασμιώτατος Πατέρας της Μητροπόλεώς μας, κ. Χρυσόστομος. Ο Ποιμήν εόρτασε δίχως τα λογικά πρόβατα, τα οποία όμως δια της εξ αποστάσεως προσευχής τους γέμισαν τον λατρευτικό χώρο της πανηγύρεως. Η πρωτοφανής για την ημέρα ησυχία που κυριαρχούσε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου αποτέλεσε την αφορμή για περισσότερη κατάνυξη και καλύτερη κατανόηση της ιερής υμνολογίας προς την «ηδύμολπο κιθάρα» του Ευαγγελίου, τον Ιερό Χρυσόστομο.

   Το εσπέρας της Τετάρτης ο εορτάζων Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό, ενώ ανήμερα της εορτής χοροστάτησε στον Όρθρο και Ιερούργησε στην συνταχθείσα από τον τιμώμενο Άγιο, Θεία Λειτουργία.

   Στον πανηγυρικό λόγο του ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στη ζωή του Ιερού ανδρός και ιδίως στην ισχυρή και αμετακίνητη επιθυμία του να φέρει εις πέρας το ποιμαντορικό του έργο. Ζώντας σε μία εποχή κατά την οποία η διαφθορά του κλήρου έθετε σε κίνδυνο την ορθόδοξη κοινωνία της Βασιλεύουσας, ο Μέγας Ιωάννης αγωνίστηκε δίχως συμβιβασμούς να επιφέρει την πνευματική υγεία στους κόλπους της Εκκλησίας. Ως θεμέλιο είχε την κατά Θεόν ανατροφή του, αλλά και τους μακροχρόνιους ασκητικούς αγώνες του. Ως όπλο δε, το πάγχρυσο στόμα του. Το κήρυγμά του, μεστό πνευματικών νοημάτων, παρηγορούσε τους ψυχικά τραυματισμένους και έλεγχε την αμαρτία. Πλήθη πιστών συνέρρεαν για να γλυκαθούν από τον Ευαγγελικό Λόγο του Χρυσοστόμου, με αποτέλεσμα να διαδοθεί στις πλατείες της Βασιλεύουσας ότι " στόμα μεν τοῦ Χριστοῦ ὁ Παύλος καί στόμα δε τοῦ Παύλου ὁ Χρυσόστομος". Η δύναμή του να σαγηνεύει τα πλήθη πυροδότησε εναντίον του ένα μεγάλο κύμα φθόνου από τους συλλειτουργούς του Αρχιερείς και Ιερείς, οι οποίοι ιδιοτελείς όντες, έβλεπαν στα πρόσωπα των Χριστιανών που καρδιακά τους προσέγγιζαν, οπαδούς. Ο Άγιος, όμως, δεν δημιούργησε οπαδούς. Υπήρχε και ανέπνεε για να προσφέρει στο Θεό αγιασμένες ψυχές. Το έργο του αυτό, οι αντιπαθούντες αυτόν Αρχιερείς, με μανία έσπευσαν να το διαβάλλουν, προσάπτοντας στην Ιερή προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου σαράντα πάσης φύσεως κατηγορίες οι οποίες συνέβαλαν στην εξορία του. Ζήλευαν οι ματαιόδοξοι τα λαμπρά ενδύματα, τον πατριαρχικό θρόνο ή το "εἰς πολλά ἔτη" που του έψαλλαν οι Επίσκοποι και οι κληρικοί που τον περιέβαλλαν. Ωστόσο, εκείνος ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για αυτά, καθώς διέκρινε την ματαιότητα. Ό,τι κι αν φόρεσε δεν τον γέμισε, γιατί ήξερε ότι θα φύγει. Και έφυγε μόνος και εγκαταλελειμμένος από το ποίμνιό του στην οδό της εξορίας. Τα τελευταία του λόγια είναι δηλωτικά του μεγαλείου του: "δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν! ".

   Για κάθε Ιερέα ο Ιερός Χρυσόστομος έχει εξέχουσα σημασία. Ήταν εκείνος που έλεγχε τους κληρικούς του, διότι τους αγαπούσε και ήθελε να είναι Φως για τον κόσμο, να μυρίζουν Χριστό. Γι’ αυτό και από το πλούσιο συγγραφικό του έργο, μεγάλο μέρος είναι αφιερωμένο τον σωστό τρόπο ζωής των κληρικών. Την μέριμνά του αυτή για τους Λειτουργούς του Υψίστου μιμήθηκε στη ποιμαντορία του κι ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπός μας κυρός Χρυσόστομος (+2010). Έλεγχε γιατί αγαπούσε. Πράγματι, είπε φανερά συγκινημένος ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, είναι γλυκιά η φωνή αυτή η ελεγκτική, και μακάριος ο άνθρωπος που έμαθε να δέχεται τον έλεγχο που γίνεται προς το συμφέρον της ψυχής του, διότι έμαθε τον τρόπο να γλιτώνει από την οίηση, η οποία λειτουργικά ομοιάζει με την υγρασία. Η υγρασία έχει την δυνατότητα να καταστρέφει εσωτερικά το ωραίο -στα μάτια των ανθρώπων- μάρμαρο. Αν δεν υπάρχει κάποιος να διακόψει την διενέργεια της υγρασίας, το ωραίο αυτό μάρμαρο θα “σαπίσει”και θα αχρηστευθεί.

   Κλείνοντας την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε να λυτρωθούμε από την οίηση με τις πρεσβείες εκείνου που " τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν".

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου Κυριακή Z’ Λουκά - Αγίου Νεκταρίου 100 χρόνια από την κοίμησή του (ΒΙΝΤΕΟ)

.

Πέμπτη26Νοέμβριος2020

Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου Κυριακή Z’ Λουκά - Αγίου Νεκταρίου 100 χρόνια από την κοίμησή του (ΒΙΝΤΕΟ)