2b.jpg

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

Τρίτη 19 Μάρτιος 2019

Ὁ Συνοδικὸς Ἑορτασμὸς τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας

   ΟΠΩΣ κάθε χρόνο, ἔτσι καὶ φέτος ἑωρτάσθηκε μὲ λαμπρότητα ἡ Ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας, ὡς κατ᾿ ἐξοχὴν Ἑορτὴ Αὐτῆς.

   Τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς Α’ τῶν Νηστειῶν, 4/17.3.2019, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν ἱστορικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς στὸ Μοναστηράκι, στὸ παλαιὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

orthodoxias 1

   Στὴν Θεία Λειτουργία προεξῆρχε ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος. Ἔλαβαν μέρος, ὅπως εἶχε Συνοδικὰ ἀποφασισθεῖ, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος καὶ Δημητριάδος κ. Φώτιος. Ἔψαλε ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τὴν διεύθυνσι τοῦ Μουσικοδιδασκάλου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ. Παρέστη πλῆθος Ὀρθοδόξων πιστῶν. Τὸν θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος.

orhodoxias 2

   Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀνεγνώσθησαν τὰ ἀποσπάσματα τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας ἔξωθεν τοῦ Ναοῦ.

   ΤΟ ΕΣΠΕΡΑΣ, στὶς 18:00, πραγματοποιήθηκε ἡ Συνοδικὴ Ἐκδήλωση γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ Ἑορτὴ στὴν Αἴθουσα τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσὸς» στὴν Πλατεῖα Καρύτση τῶν Ἀθηνῶν, ἐνώπιον ἐκλεκτοῦ καὶ πυκνοῦ ἀκροατηρίου.

orthodoxias 3

   Στὴν Ἐκδήλωση παρέστησαν ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικος, οἱ Σεβασμ. Μητροπολῖτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος, ο Ποιμενάρχης μας Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, Θεσσαλονίκης κ. Γρηγόριος, Δημητριάδος κ. Φώτιος, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, οἱ Θεοφιλ. Ἐπίσκοποι Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀρκετοὶ Κληρικοί μας, Μοναχοὶ καὶ Μοναχές, καὶ πλῆθος εὐσεβῶν πιστῶν.

orthodoxias 4

orthodoxias 5

   Παρουσιαστὴς τῆς Ἐκδηλώσεως ἦταν ὁ Πρωτοπρ. π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης, ὁ ὁποῖος ἔκανε καὶ τὴν Εἰσαγωγὴ αὐτῆς.

orthodoxias 9

   Στὸ Μέρος Α’ τῆς Ἐκδηλώσεως, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Χορωδία ὑπὸ τοῦ διεύθυνση τοῦ Μουσικολογιωτάτου κ. Μιχαὴλ Μακρῆ ἀπέδωσε μὲ ἐπιτυχία ἐπίκαιρα μέλη τῆς περιόδου ἀπὸ τὸ θησαυροφυλάκειο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας μουσικῆς παραδόσεως: «Τῇ Ὑπερμάχῳ», Κοντάκιον Ἀκαθίστου Ὕμνου, «Τὴν Ἄχραντον Εἰκόνα Σου», Ἀπολυτίκιον, «Τὸν σαρκὶ ἑκουσίως», ἦχος α’, Στιχηρὸν Ἀναστάσιμον, Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, «Τὴν ὡραιότητα τῆς Παρθενίας σου», ἦχος γ’, Θεοτοκίον, «Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις», ἦχος πλ. β’, Κοντάκιον Μ. Κανόνος, Πέτρου Λαμπαδαρίου, «Ἔδωκας κληρονομίαν», ἦχος πλ. δ’, Μ. Προκείμενον Τεσσαρακοστῆς, «Οὐ κατέλιπες Θεοτόκε», ἦχος γ’, Στίχος ἐκ τοῦ ὀκταήχου διχόρου Ἀπολυτικίου, Ἰωάσαφ Διονυσιάτου, «Τίς Θεὸς μέγας», ἦχος βαρύς, Προκείμενον, Πέτρου Λαμπαδαρίου.

orthodoxias 6

orthodoxias 7

   Στὸ Μέρος Β’, ὁ Σεβασμ. Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ἔκανε τὴν Πανηγυρικὴ Ὁμιλία μὲ θέμα: «1919-2019, Ἑκατὸ ἔτη μιᾶς ἀντορθοδόξου πορείας. Ἡ καθοριστικὴ συμβολὴ τῆς ἐν Ἑλλάδι ἐπισήμου Ἐκκλησίας στὴν θεμελίωση καὶ ἐξέλιξη τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως», ἡ ὁποία καὶ θὰ δημοσιευθεῖ. Μὲ ἀπόλυτη τεκμηρίωση, βάσει τῶν ἱστορικῶν πηγῶν, ἀποδείχθηκε ἡ καθοριστικὴ συμβολὴ τῶν πρωτεργατῶν τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως στὴν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖοι συνέδεσαν ἐξ ἀρχῆς τὴν οἰκουμενιστικὴ αἱρετικὴ ἐκτροπὴ μὲ τὸ θέμα τῆς Ἡμερολογιακῆς Μεταρρυθμίσεως, καὶ ἐξήχθησαν ἀσφαλῆ συμπεράσματα γιὰ τὴν πλήρη ἐκτροπὴ τῆς Οἰκουμενιστικῆς ἐξελίξεως, καὶ μάλιστα μέσῳ τοῦ προσφάτου σταθμοῦ στὴν ἀποστατικὴ αὐτὴ πορεία, δηλαδὴ τῆς Οἰκουμενιστικῆς Ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμβαρίου τὸν Ἰούνιο τοῦ 2016.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

orthodoxias 10

   Οἱ θέσεις τῆς Ὁμιλίας τεκμηριώθηκαν ἔτι περισσότερο καὶ ἐποπτικά, μέσῳ τῆς εἰδικῶς πρὸς τοῦτο ἑτοιμασθείσης ταινίας, στὸ Μέρος Γ’ τῆς Ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία προβλήθηκε, μὲ τίτλο: «Ἡ Συγκρητιστικὴ Αἵρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἰκουμενικὴ Κίνησις καὶ “Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν”». ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

orthodoxias 11

   Στὸ Μέρος Δ‘, ἔγινε ἡ ἀπονομὴ τιμητικῶν διακρίσεων. Κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὁ πολιὸς Πρωτοπρ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου ἔλαβε ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν κ. Καλλινίκου τὸ Ἀργυροῦν Μετάλλιον τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γιὰ τὴν ὑποδειγματικὴ καὶ θυσιαστικὴ πολυετῆ διακονία του ἀπὸ τὴν νεότητά του, καὶ στὰ 53 ἔτη τῆς Ἱερωσύνης του, στὶς ἀνάγκες τῆς μαρτυρικῆς Ἐκκλησίας μας.

orthodoxias 14

   Ἐπίσης, τὸ Χρυσοῦν Μετάλλιον τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ ἔλαβε τὸ ζεῦγος Παναγιώτου καὶ Ἀντωνίας Καϊμασίδη, οἱ ὁποῖοι φρόντισαν ὥστε νὰ περιέλθει στὸ Γενικὸ Ταμεῖο τῆς Ἐκκλησίας μας ἡ δωρεὰ Ἡσυχαστηρίου συγγενοῦς τους κοιμηθείσης Μοναχῆς, ὡς φυσικοὶ κληρονόμοι αὐτῆς, κατὰ τὴν ἐπιθυμία της.

orthodoxias 15

   Ἀκόμη, Πιστοποιητικὸ Ἐπιμορφώσεως τῆς Σχολῆς Κατηχητῶν τῆς Ἐκκλησίας μας ἐπιδόθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο στὶς ἀπόφοιτες Γεωργία Κουκούδα, Γιασεμὴ Οὐασφή, καὶ Κωνσταντῖνα Γιαννοπούλου.

orthodoxias 12

orthodoxias 13

   Τέλος, ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος ἔθεσε καὶ τὴν κατακλεῖδα τῆς ἐπιτυχοῦς ὁμολογιακῆς αὐτῆς Ἐκδηλώσεως τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ ἀκολούθησε ἡ καθιερωμένη ἀναμνηστικὴ φωτογραφία τῶν Κληρικῶν ἐπὶ τῆς ἐξέδρας τῆς Αἰθούσης.

orthodoxias 16

KtO

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom