2b.jpg

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα»

Παρασκευή 10 Μάρτιος 2017

Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπὶ τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα»

Ἀριθμός Πρωτ. 2573  
 
ΑΘΗΝΑΙ,  22 - 2  / 07 – 03 - 2017
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
 
   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνεδρίαση Αὐτῆς, 8/21-2-2017, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, ἐνημερώθηκε γιὰ τὸ ἀπὸ 23-12-2016 Ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, μὲ τὸ ὁποῖο δίδονται Ὁδηγίες, γιὰ τὴν πραγματοποίηση στὰ Γυμνάσια τῆς Πατρίδος μας, ἐντὸς τοῦ 2017, μιᾶς Θεματικῆς Ἑβδομάδος, μὲ τίτλο «Σῶμα καὶ Ταυτότητα».
 
   Ὁ τρίτος βασικὸς ἄξονας τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδος, μὲ θέμα «Ἔμφυλες Ταυτότητες», ἔχει ἤδη ἐγείρει δικαίως θύελλα διαμαρτυριῶν, οἱ ὁποῖες ἐκφράζονται μὲ πάμπολλες ἀναρτήσεις κειμένων στὸ Διαδίκτυο καὶ μὲ ἄλλους τρόπους, στὴν προσπάθεια νὰ ἀναιρεθοῦν οἱ σαφῶς ἀνατρεπτικὲς προοπτικὲς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νὰ ἀνακληθεῖ ἡ Ἀπόφασίς του αὐτὴ καὶ οἱ γονεῖς τῶν γυμνασιοπαίδων νὰ ἀντιδράσουν ἀρνητικά.
 
   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας εἶναι ἀπολύτως σύμφωνη μὲ τὶς ἀντιδράσεις αὐτὲς καὶ ἐνθαρρύνει τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας, Κλῆρο καὶ Λαό, νὰ δραστηριοποιηθοῦν, ὥστε μὲ κάθε νόμιμο μέσον, νὰ ἀνακληθεῖ καὶ ἀκυρωθεῖ ὁ τρίτος ἄξονας «Ἔμφυλες Ταυτότητες», ὁ ὁποῖος ἀναμφισβήτητα σκοπεύει στὴν ἀπάλειψη τῆς διαφορᾶς τῶν φύλων καὶ στὴν νομικὴ σχετικοποίηση τοῦ φύλου.
 
   Ἡ Δογματικὴ καὶ Ἠθικὴ Διδασκαλία τῆς Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ὀρθοφρονοῦσα ἀντικειμενικὴ Ἐπιστήμη, εἶναι ριζικὰ ἀντίθετες πρὸς τὶς ἐκθεμελιωτικὲς ἀνθρωπολογικὲς ἀπόψεις κάποιων ἀκαδημαϊκῶν χώρων καὶ τῶν διαφόρων ἀκτιβιστῶν, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Χώρας μας, οἱ ὁποῖες ἀποβλέπουν ἀπροκαλύπτως στὴν ἀποδόμηση τῶν «ἐμφύλων στερεοτύπων»· ἐνοχλοῦνται ἀπὸ τὴν διαφορὰ τῶν φύλων· προωθοῦν μίαν ἄφυλη κοινωνία· κηρύσσουν τὴν ὁμοφυλοφιλία ὡς φυσιολογική· ἐπιδιώκουν τὸ λεγόμενο Κοινωνικὸ Φῦλο, ὥστε αὐτὸ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸ Βιολογικό Φῦλο, καὶ ἔτσι νὰ θεωρεῖται ὡς δικαίωμα, καὶ μάλιστα νομικὰ κατoχυρωμένο· ὁ αὐτοπροσδιορισμὸς τοῦ φύλου καὶ ἡ ταυτότητα νὰ δομεῖται κοινωνικά, ἐφ᾿ ὅσον κατ᾿ αὐτοὺς ὁ ἄνδρας / ἡ γυναίκα δὲν γεννιοῦνται, ἀλλὰ γίνονται κατόπιν ἐπιλογῆς.
 
   Ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἴμεθα πλήρως ἀρνητικοὶ / ἀπορριπτικοὶ καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ὑποχωρήσουμε σὲ ὁποιαδήποτε ὑποχρεωτική, ἀναγκαστικὴ καὶ καταπιεστικὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση, μὲ τὴν ὁποία ‒προκειμένου δῆθεν νὰ ἀποφεύγoνται ἀτομικοὶ καὶ ὁμαδικοὶ στιγματισμοὶ κατὰ τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ἄλλων σχετικῶν παρεκκλίσεων‒ τὰ παιδιά μας θὰ διδάσκoνται νὰ μὴν εἶναι ὁμοφοβικά, ἀλλὰ νὰ θεωροῦν τὴν ὁμοφυλοφιλία φυσιολογική· νὰ πιστεύουν, ὅτι ἡ διαφορὰ τῶν φύλων δὲν εἶναι ὀντολογικό, ἀλλὰ κοινωνικὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο πρέπει καὶ δύναται νὰ ξεπερασθεῖ· νὰ υἱοθετήσουν τὴν ἄποψη, ὅτι ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ αὐτοκαθορίζoνται, δηλαδὴ νὰ ἐπιλέγουν τὸ φύλο τους, κ.ἄ.
 
   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας προτρέπει τὰ πνευματικὰ Αὐτῆς τέκνα νὰ σταθοῦν ἔναντι τῶν εὐθυνῶν τους μὲ ἦθος εὐαγγελικὸ καὶ μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, προκειμένου νὰ ματαιωθεῖ τὸ συγκεκριμένο ὑπουργικὸ πρόγραμμα, συνεργαζόμενα μὲ Συλλόγους Γονέων καὶ Κηδεμόνων, Ἐπιστημονικοὺς Φορεῖς, Ἑνώσεις Γονέων κ.ἄ.. Προτρέπουμε εἰδικώτερα τοὺς γονεῖς νὰ συμπληρώνουν τὶς «Δηλώσεις Ἀπαλλαγῆς» γιὰ τὴν Θεματικὴ Ἑβδομάδα καὶ νὰ τὶς ὑποβάλουν στὰ σχολεῖα, γνωρίζοντας ὅτι εἶναι παράνομη ἡ ἄρνηση παραλαβῆς αὐτῶν ἀπὸ τὶς διευθύνσεις τῶν σχολείων. [Θὰ τὴν βρεῖτε ΕΔΩ]
 
   Ἡ Ἱερὰ Σύνοδός μας, ὡς φορέας τῶν ἀπολύτως δικαιολογημένων ἀνησυχιῶν τοῦ Ποιμνίου Αὐτῆς, ἐνεργεῖ ἤδη τὰ δέοντα ἔναντι τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ προσκαλεῖ τὰ εὐσεβῆ τέκνα Της σὲ μία πανστρατιὰ Προσευχῆς καὶ Δράσεως, ὑπὸ τὴν Σκέπην τῆς Θεοτόκου καὶ μὲ τὴν Δύναμη τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ νὰ μὴν ἀλλοιωθεῖ ἡ θεμελιώδης ἔννοια τοῦ Ἀνθρώπου ὡς κατ᾿ εἰκόνα καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ.
 
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
 
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom