Ἑορτὴ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὶς Ἐρυθρὲς

.

Τετάρτη25Δεκέμβριος2013

Ἑορτὴ Ἁγίου Σπυρίδωνος στὶς Ἐρυθρὲς

   Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἐρυθρῶν (Κριεκουκίου) λειτούργησε σήμερα ὁ Ἐπίσκοπός μας μὲ συλλειτουργοὺς τοὺς ἱερεῖς π. Κύριλλο, π. Χρῆστο, π. Ματθαῖο.
  Στὸ θεῖο λόγο ποὺ κήρυξε ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε  πόσο ἀναγκαία εἶναι στὴ ζωὴ ὅλων μας ἡ ἁγιότητα μὲ τὴν ὀρθὴ πίστη. Χαρίσματα ποὺ εἶχε ὡς βιώματα ὁ θαυματουργὸς Ἅγιος Σπυρίδων. Μόνο μὲ τὴν ἁγιότητα  μποροῦμε νὰ ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία. 

   Δὲν παρέλειψε νὰ θυμίσει τὴν παρουσία τοῦ μεγάλου Ἁγίου στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ὅταν αὐθόρμητα σηκώθηκε καὶ ὕψωσε τὸ κεραμίδι, γιὰ νὰ ἀποδείξει στὸν αἱρετικὸ Ἄρειο τὴν τριαδικότητα τοῦ Θεοῦ. Ἀναφέρθηκε καὶ στὴ ζέση τῆς πίστεώς του λέγοντας πὼς ἑὰν ἦταν σήμερα ἐδῶ, δὲ θὰ σήκωνε τὸ κεραμίδι  γιὰ νὰ ἐπιτιμήσει ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ λέγονται «ὀρθόδοξοι» Ἐπίσκοποι, ἐνῶ δίχως συνείδηση  καὶ φόβο Θεοῦ  τρέχουν στὸ Βατικανὸ εἴτε νὰ συμπροσευχηθοῦν εἴτε νὰ συμμετάσχουν στὴν «ἐνθρόνιση» τοῦ Πάπα, ἀλλὰ θὰ σήκωνε τὴν ἀρχιερατική του ράβδο γιὰ νὰ τους συνετίσει .
  Δίνει τὸ παρὸν καὶ σήμερα γιὰ νὰ μᾶς προβληματίσει, καθὼς αὐτὴν τὴν ἡμέρα ποὺ ἐμεῖς ἑορτάζουμε τὴ μνήμη του, τὴν ἴδια ἡμέρα κάποιοι ἄλλοι ἑορτάζουν τὰ Χριστούγεννα μαζὶ μὲ τοὺς Λατίνους! Δὲν εἶναι εὐχάριστο μέσα στὴν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ ἐνενῆντα χρόνια νὰ ὑπάρχει αὐτὸς ὁ διχασμός. Ὁ Ἅγιος Σπυρίδων νὰ φωτίσει τοὺς ὑπεύθυνους ταγοὺς τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ μιμηθοῦν αὐτὸν τὸν ὑπέρμαχο  τῆς πίστεώς μας Ἅγιο Σπυρίδωνα.

    Στὴ θεία Λειτουργία παρέστη ὁ Δήμαρχος  Μάνδρας  – Ἐιδυλλίας  κ. Δρίκος  Γεώργιος.