2b.jpg

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης/22ας Νοεμβρίου 2021

Τρίτη 23 Νοέμβριος 2021

Ἀνακοίνωσις Ἀποφάσεων Ἱερᾶς Συνόδου 9ης/22ας Νοεμβρίου 2021

Τὴν Δευτέραν, 09/22-11-2021, συνῆλθεν εἰς τετάρτην (ἔκτακτον) Συνεδρίαν τοῦ τρέχοντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἔτους, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου, καὶ τῇ συμμετοχῇ ἑτέρων ἑπτὰ Ἀρχιερέων, ἐξ Ἑλλάδος μέσῳ τηλεδιασκέψεως καὶ συνεζήτησεν ἐπὶ τοῦ μόνου θέματος τῆς ἡμερησίας διατάξεως, τὰ νέα μέτρα τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἕνεκα τῆς πανδημίας ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς χώρους λατρείας καὶ ἀπεφάσισε τὰ ἑξῆς:

Παραμένουσα σταθερὰ εἰς τὰς προειλημμένας ἀποφάσεις Αὐτῆς, ἐπαναλαμβάνει μετ᾽ ἐπιτάσεως ὅτι τὸ θέμα τοῦ ἐμβολιασμοῦ ἢ μὴ δὲν εἶναι ἐκκλησιαστικόν, ἀλλὰ κυρίως ἰατρικόν. Διὰ τοῦτο οὐδεὶς ἐκ τῶν Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας ΓΟΧ Ἑλλάδος ἐπιτρέπεται νὰ δίδῃ εἴτε προτρεπτικάς, εἴτε ἀποτρεπτικὰς συμβουλὰς διὰ τὸν ἐμβολιασμόν τινος, ἄλλως φέρει εὐθύνην διὰ τὰς συνεπείας τῶν συμβουλῶν αὐτοῦ.

 ἀσθένεια τοῦ λεγομένου κορωνοϊοῦ εἶναι ὑπαρκτὴ καὶ θανατηφόρος καὶ ἤδη διαπιστοῦνται ἀπώλειαι ζωῶν εἰς τὸ φιλικὸν καὶ οἰκογενειακὸν περιβάλλον ἑκάστου, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερον. Διὸ καὶ εἶναι ἀναγκαία ἡ τήρησις μέτρων προστασίας ἐκ μέρους ὅλων.

ντιτιθέμεθα εἰς τὸν διαχωρισμὸν τῶν πιστῶν εἰς ἐμβολιασθέντας καὶ μή. Πρέπει νὰ διαφυλαχθῇ ὁ ὁμόνοια καὶ ἡ εἰρήνη μεταξὺ ὅλων, ὁ δὲ ἐμβολιασμὸς δὲν πρέπει νὰ ἐξελιχθῇ εἰς παράγοντα διχονοίας καὶ ἔριδος μεταξὺ τῶν πιστῶν.

Καλοῦμεν ἅπαντας τοὺς ἀσθενοῦντας ἐξ οἱασδήποτε μεταδοτικῆς νόσου νὰ περιορίζωνται εἰς τὰς οἰκίας αὐτῶν καὶ νὰ μὴ κυκλοφοροῦν δημοσίως.

σαύτως, ποιούμεθα ἔκκλησιν δι᾽ ἅπαντας τοὺς κυκλοφοροῦντας δημοσίως, ἐμβολιασθέντας καὶ μὴ ἐμβολιασθέντας, πρὸς τήρησιν τῶν ἀποστάσεων ἀσφαλείας, τακτὴν χρῆσιν ἀντισηπτικοῦ εἰς τὰς χεῖρας, χρῆσιν καλύμματος ρινὸς καὶ στόματος, ἀλλὰ καὶ τὴν τακτικὴν διενέργειαν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων πρὸς ἀνίχνευσιν τυχὸν μολύνσεως. Λυπούμεθα ὅμως διὰ τὸ ὅτι τὸ κόστος τῶν ταχέων διαγνωστικῶν ἐξετάσεων διὰ τοὺς μὴ ἐμβολιασθέντας εἶναι σχετικῶς ὑψηλόν, ἐνῷ διὰ τοὺς ἐμβολιασθέντας εἶναι μηδενικόν. Εὐχόμεθα νὰ γίνῃ κατανοητόν, ὅτι ὁ καταναγκασμὸς φέρει ἀντίστροφα ἀποτελέσματα ἐξ ἀντιδράσεως καὶ νὰ ἀρθῇ εἰς τὸ ἄμεσον μέλλον.

Τέλος, δηλοῦμεν ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν δὲν διαθέτει ἔμμισθον προσωπικόν. Ἀκόμη καὶ οἱ Κληρικοὶ ἡμῶν εἶναι ἐθελονταὶ καὶ ἄμισθοι, οἱ δὲ ἐκτελοῦντες ἐθελοντικῶς χρέη Ἐπιτρόπων εἰς τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς εἶναι συνήθως πρόσωπα μὴ ἔχοντα δυνατότητα ἢ καὶ δικαιοδοσίαν ἐλέγχου. Συνεπῶς, δὲν διαθέτει τὸν ἐλεγκτικὸν μηχανισμὸν διὰ τὸν ἔλεγχον τῶν προβλεπομένων πιστοποιητικῶν εἰσόδου εἰς τοὺς χώρους Λατρείας. Ἄλλωστε, τοῦτο δὲν συνάδει μὲ τὸ ὅλον ἦθος, τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν Παράδοσιν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διαχρονικῶς.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

Τα Κατηχητικά τιμούν τη μνήμη του Αγ. Νεκταρίου - Απονομή επαίνων στους διακριθέντες του 1ου Διαγωνισμού των Κατηχητικών Σχολείων της Ι. Μ. Αττικής και Βοιωτίας

Δευτέρα 22 Νοέμβριος 2021

Τα Κατηχητικά τιμούν τη μνήμη του Αγ. Νεκταρίου - Απονομή επαίνων στους διακριθέντες του 1ου Διαγωνισμού των Κατηχητικών Σχολείων της Ι. Μ. Αττικής και Βοιωτίας

GGG

Την εβδομάδα που προηγήθηκε, πραγματοποιήθηκαν από την Ιερά Μητρόπολη Αττικής και Βοιωτίας, τελετές απονομής βραβείων και τιμητικών επαίνων στα παιδιά που διακρίθηκαν στον 1ο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, Φωτογραφίας, Πεζογραφίας & Ποίησης των Κατηχητικών Σχολείων της Μητροπόλεώς μας, με θέμα τον Άγιο Νεκτάριο. Οι τελετές έλαβαν χώρα στο πλαίσιο της υλοποίησης σειράς Εσπερινών Ομιλιών που έκανε ο Ποιμενάρχης μας, παραμονές του εορτασμού της μνήμης του Αγίου, στις κατά τόπους ενορίες. Οι απονομές των βραβείων ολοκληρώθηκαν στον Πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής του λαοφιλούς Αγίου της Εκκλησίας μας σε ενορία που τιμάται στο όνομά του. Οι βραβεύσεις έγιναν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη μας, κ. Χρυσόστομο, ο οποίος κατά την τελετή απονομής, αφού συνεχάρη τους διακριθέντες μαθητές, αναφέρθηκε στη συμβολή του άξιου αυτού αγωνιστή, για τη διατήρηση της Ελληνορθόδοξου Παραδόσεως και Παιδείας,  Αγίου. 

Η εορτή του λαοφιλούς Αγίου Νεκταρίου στην Χίο και στις Αχαρνές

Δευτέρα 22 Νοέμβριος 2021

Η εορτή του λαοφιλούς Αγίου Νεκταρίου στην Χίο και στις Αχαρνές

   «Ἰησοῦς Χριστός χθὲς καὶ σήμερον, ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» ψάλλει με ευφροσύνη εκείνος που ατενίζει με προσοχή τον μαρτυρικό βίο του Αγίου Νεκταρίου και διακρίνει ότι ακόμη και στη σύγχρονη εποχή ο Κύριος αναδεικνύει ανθρώπους πρόθυμους να ανέβουν στον Σταυρό, να συσταυρωθούν, να συναναστηθούν και, τελικώς, να συνδοξασθούν μετ’ Αυτού. 

   Η μνήμη του σύγχρονου Οικουμενικού Φωστήρος, η αγιότητα του οποίου μας γεμίζει με ελπίδα ότι οι δύσκολες εποχές που διανύουμε για κάποιους ανθρώπους αποτελούν απλώς την ευκαιρία να δοκιμασθούν «ὡς χρυσὸς ἐν χωνευτηρίῳ» και να εξέλθουν καθαρότεροι και λαμπρότεροι, τιμήθηκε με σεμνότητα και δέος στην Ιερά Μονή Αγίων Πατέρων Χίου και στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίου Νεκταρίου Αχαρνών.

   Το απόγευμα της Κυριακής τελέσθηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίων Πατέρων, κτίτωρ της οποίας υπήρξε ο Γέροντας του Αγίου Νεκταρίου, Όσιος Παχώμιος, εκείνος που τον εισήγαγε στην αγιοπνευματική ζωή της Μοναχικής Πολιτείας. Σημειωτέον ότι όπισθεν του Καθολικού και πλησίον του κενοταφίου του Αγίου Παχωμίου βρίσκεται το Παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου, όπου λόγω των εργασιών ανακαίνισης δεν κατέστη δυνατό να τελεσθεί εκεί ο Εσπερινός ως είθισται.

εικόνα Viber 2021 11 22 12 57 55 061

εικόνα Viber 2021 11 22 12 57 53 151

εικόνα Viber 2021 11 22 12 57 56 684

εικόνα Viber 2021 11 22 12 48 32 426

εικόνα Viber 2021 11 22 12 48 29 489

εικόνα Viber 2021 11 22 12 48 34 858

   Αμέσως μετά τον Εσπερινό, ο Σεβασμιώτατος μετέβη στις Αχαρνές Αττικής, όπου χοροστάτησε στον Εσπερινό της Ιεράς Αγρυπνίας προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου, στο ομώνυμο Ησυχαστήριο, όπου προΐσταται ο πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Παρθένιος. 

   Στην ομιλία του ο Μητροπολίτης μας αναφέρθηκε στο μεγαλείο της ταπείνωσης του Αγίου Νεκταρίου, μέσω της οποίας κατόρθωσε όλες τις αρετές που οφείλουν να κοσμούν τον κάθε Χριστιανό∙ την αγάπη, την πραότητα, την αοργισία, την υπομονή και την συγχώρεση. Κλείνοντας τα ώτα της ψυχής του απέναντι στις συκοφαντίες, τις προσβολές, την απαξίωση και την εξαθλίωση, εργάσθηκε δυναμικά με αποκλειστικό στόχο να αρέσει στον Κύριο και Θεό μας, ο Οποίος τον τίμησε και τον ανέδειξε Άγιο πολύ νωρίς στη συνείδηση των Ορθοδόξων. 

   Στο σημείο αυτό, ο ριζαρίτης Ποιμενάρχης μας, εξιστόρησε τα περί μιας σύγχυσης που προξένησε η τόσο σύντομη αγιοκατάταξη σε μία αγιορειτική αδελφότητα. Συγκεκριμένα, κάποιοι Πατέρες, απόρησαν αν όντως θα έπρεπε να τιμούν ως Άγιο τον Πενταπόλεως Νεκτάριο, με αποτέλεσμα η αδελφότητα να διχασθεί. Ο Ηγούμενος, τότε, είπε στους Πατέρες: «Παιδιά μου, αφιερωθήκαμε στην Αγάπη του Θεού. Δεν μας αρμόζουν αντιπαραθέσεις. Ας προσευχηθούμε καρδιακά και πιστεύω ότι αν και είμαστε  ανάξιοι, ο Θεός θα μας φανερώσει την αλήθεια». Πράγματι, ύστερα από λίγες μέρες, στο κελί του Ηγουμένου εμφανίσθηκε ο Επίσκοπος Νεκτάριος και είπε στον Ηγούμενο: «ξέρεις γιατί με έχει Άγιο ο Τριαδικός Θεός; Διότι πάντοτε συγχωρούσα και ποτέ δεν αντιμίλησα στις κατηγορίες». Το γεγονός αυτό διέσπασε κάθε αμφισβήτηση που ταλάνιζε τους Πατέρες, σχετικά με την Αγιότητα του Θεοφόρου Πατρός.

   Κλείνοντας τον λόγο του, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε η ειρήνη να βασιλεύσει στις ψυχές όλων με τις πρεσβείες του λαοφιλούς Αγίου Νεκταρίου, ενώ επίσης ευχήθηκε έτη πολλά και καρποφόρα στον εορτάζοντα Ιεροδιάκονο π. Νεκτάριο.

IMG 20211122 130228 2

εικόνα Viber 2021 11 22 12 43 34 181

εικόνα Viber 2021 11 22 12 43 32 727

 

 

 

Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Νένητα

Κυριακή 21 Νοέμβριος 2021

Η εορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Νένητα

     Η μνήμη των Ταξιαρχών της Τρισηλίου Θεότητος και προστατών της του ανθρώπου ζωής, των εννέα Ουρανίων Ταγμάτων, τιμήθηκε με την δέουσα ευλάβεια στη Μυροβόλο Χίο, όπου στέκει επί αιώνες το Ιερό Σεμνείο του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ.

   Της ακολουθίας του Εσπερινού και του Μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας στο ιστορικό Μοναστήρι που επί αιώνες ακτινοβολεί Φως Χριστού στις ψυχές που με φόβο Θεού προσέρχονται να σκεπασθούν κάτω από την πτέρυγα του Μεγάλου Προστάτου Μιχαήλ προεξήρχε ο  Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Χρυσόστομος. 

   Κατά την διάρκεια των Ιερών Ακολουθιών, πολλοί ντόπιοι πιστοί προσκύνησαν με χαρά την δίμετρη εικόνα του Αρχαγγέλου, ο οποίος ήρθε στο νησί το 1306 μόνος του από την Πελοπόννησο διά της θαλάσσης.
 
   Στην ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην φράση του δοξαστικού των αποστίχων, όπου στρεφόμενοι προς τον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ, πάντες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τον παρακαλούμε: «πάσης ἀνάγκης καὶ θλίψεως, νόσου καὶ δεινῶν ἁμαρτημάτων ἐλευθέρωσον, τοὺς εἰλικρινῶς ἀνυμνοῦντας, καὶ αἰτουμένους σε Ἔνδοξε». Ιδιαιτέρως, εστίασε στο «εἰλικρινῶς», στην ουσιαστική και αληθινή, δίχως υπόκριση και τυπολατρία, ανύμνηση και επίκληση του ονόματος του Ταξιάρχη. Η ειλικρίνεια διακρίνεται από τον τρόπο της ζωής μας, από το αν και κατά πόσο η ζωή αυτή είναι αρεστή στο Θεό και στους υπηρέτες Του, Αγγέλους. Επί παραδείγματι, τις δύσκολες ημέρες που διανύουμε, όπου η σύγχυση κυριαρχεί, πολλοί εξίσωσαν την μη τήρηση μέτρων με την πίστη. Η ειλικρίνεια της διάθεσης κάποιου να είναι αρεστός στο Θεό διαπιστώνεται όχι από την παρορμητική επίδειξη πίστης, αλλά από την καθολική αντιμετώπιση του ζητήματος. Όταν έπεσε το τάγμα του Εωσφόρου, μέσα σε όλη την σύγχυση που θα προκαλούσε την πτώση όλων των Αγγελικών Ταγμάτων, ο Άρχων Μιχαήλ με παρρησία είπε: «Στώμεν καλώς! Στώμεν φόβου!». Εμείς απέναντι στη σύγχυση τι λέμε; Φροντίζουμε να τηρούμε την εντολή της αγάπης, η μεριμνούμε να φανούμε πιο σωστοί και πιο πιστοί από τους συνανθρώπους μας; Η αιμορροούσα του σημερινού Ευαγγελικού Αναγνώσματος δεν έσπευσε να φανεί στα μάτια των ανθρώπων, δεν έσπευσε να κηρύξει τυπολατρικά την πίστη της στον Θεό, αλλά με πολλή συστολή θέλησε να ακουμπήσει το κράσπεδο του ιματίου Αυτού για να λάβει την ίαση, και την έλαβε. Αυτή η ταπεινή και συνεσταλμένη εκδήλωση πίστης προξένησε το έλεος του Θεού και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση διαχρονικό. 
 
   Επιπροσθέτως, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε ευχές για τους εορτάζοντες και δη την Οσιωτάτη Μοναχή Ταξιαρχία η οποία φυλάει τις «Θερμοπύλες» του Ταξιάρχη. Παράλληλα, ευχήθηκε το Μοναστήρι μέσω του οποίου οδηγήθηκαν στον Ουράνιο Θρόνο τόσες ψυχές, να συνεχίσει δυναμικότερα το έργο αυτό για το καλό των ψυχών και της ελληνικής κοινωνίας.

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom

Please publish modules in offcanvas position.