2b.jpg

Διεύθυνση

Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας
Δημοκρίτου 18, Ἀχαρναί, 136 71 
Τηλ. 210 2466385
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αναζήτηση άρθρων

Κείμενο
Από
Έως

 

Ἀρ. πρωτ.: 790
Ἐν Ἀχαρναῖς: 28-8/10-9/2022

γαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Ἀγαπητά μου παιδιά,

            Ἀπὸ αὔριο μία νέα σχολικὴ χρονιὰ ξεκινᾶ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Παράλληλα, ξεκινᾶ μία νέα διαδρομὴ μὲ πλούσιες ἐμπειρίες καὶ πολλὲς εὐκαιρίες δημιουργίας, γνώσης καὶ χαρᾶς. Φροντίστε νὰ ἀρπάξετε αὐτὲς τὶς εὐκαιρίες, διότι σᾶς ἀνήκουν. 

            Νὰ γνωρίζετε, παιδιά μου, ὅτι στὸ σχολεῖο πηγαίνετε γιὰ νὰ μορφωθεῖτε, νὰ πάρετε γνώσεις καὶ καλὲς ἀρχές, γιὰ νὰ ζήσετε μία εὐλογημένη ζωὴ καὶ νὰ βοηθήσετε στὸ μέλλον τὴν κοινωνία μας. 

            Ἄν τύχει νὰ δεῖτε, ἤ νὰ ἀκούσετε κάτι ποὺ εἶναι κακό, ἀφῆστε τὸ στὴν ἄκρη καὶ φύγετε ἀπὸ αὐτό. Ἑσεῖς, ὅπως οἱ καλὲς μέλισσες, νὰ κρατᾶτε στὴ ζωή σας μόνο τὰ καλά, τὶς ἀρχὲς ποὺ παίρνετε ἀπὸ τὸ σπίτι σας καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας. Στὰ καλὰ πράγματα εἶναι ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος θὰ εἶναι κοντά σας κάθε φορὰ ποὺ θὰ Τοῦ τὸ ζητᾶτε. 

            Τώρα ὁ Ἱερέας θὰ διαβάσει μία εὐχὴ γιὰ νὰ λάβετε ἀπὸ τὸν Κύριό μας δύναμη, ἐνίσχυση καὶ εὐλογία ὥστε νὰ ἔχετε μία καλὴ χρονιά.

 ὁ Ἐπίσκοπός σας,

†  ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας Χρυσόστομος

            Κύριε ᾿Ιησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν· ὁ τὸ ἀΐδιον Φῶς· ἡ ἄπειρος Σοφία τοῦ Πατρός· ἡ πάντων χαρὰ καὶ ἀλήθεια· ὁ πᾶσαν τὴν κτίσιν ἀρρήτῳ σοφίᾳ κυβερνῶν· ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης· ὁ λάμψας ἐν τῷ κόσμῳ τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως· ὁ διδάσκων τὰς Γραφάς, ὁ ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενος ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούων καὶ ἐπερωτῶν αὐτούς, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς Σαῖς ἀποκρίσεσιν. Ἐλθὲ καὶ ἐπισκίασον τὰ παιδία Σου ταῦτα καὶ ἐπιφοίτησον ἐπ᾿ αὐτὰ τὴν χάριν καὶ τὸν θεῖον Σου φωτισμόν· ὁ πανσόφους τοὺς ἁλιεῖς ἀναδείξας καὶ διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος διδασκάλους αὐτοὺς καταστήσας καὶ δι᾿αὐτῶν τὴν οἰκουμένην εἰς τὴν σαγήνην τῆς Ἐκκλησίας Σου ἑλκύσας, φώτισον τὰς διανοίας αὐτῶν, εἰς τὸ εἰδέναι τὸ πανάγιον θέλημά Σου, καὶ μὴ ὀλιγωρεῖν παιδείας, ὅτι αὕτη καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι᾿ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσι δικαιοσύνης. Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν τὸ τῆς Σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς, καὶ τοὺς τῆς διανοίας αὐτῶν ὀφθαλμοὺς διάνοιξον εἰς τὴν τῶν σχολικῶν μαθημάτων κατανόησιν καὶ ἐκμάθησιν· πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα συνέσεως δώρησαι αὐτοῖς, ἐν τῷ ἐπιμελεῖσθαι παιδείας καὶ σπουδάζειν ἀρετῇ καὶ ἤθει καὶ σεμνότητι, ὅτι τὸ γνῶναι νόμον διανοίας ἐστὶν ἀγαθῆς. Ἔνδυσον αὐτὰ ὅπλα φωτός, καὶ καταύγασον αὐτῶν τὰς ψυχὰς τῇ μελέτῃ τῶν Σῶν κριμάτων, ἵνα τοῖς Σοῖς ἀκολουθοῦντα προστάγμασι, καταντήσωσιν εἰς ἐπίγνωσιν τῆς ἀπροσίτου Σου δόξης, καὶ χρηστοὶ καὶ χρήσιμοι πολίται ἀναδειχθῶσι, ποιοῦντα ἐν παντὶ τὰ Σοὶ εὐάρεστα καὶ τοῖς ἀνθρώποις ὠφέλιμα. Πρεσβείαις τῆς Σῆς Ἀχράντου Μητρός, τῶν ἁγίων ἐνδόξων Προφητῶν καὶ Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων Πατέρων καὶ μεγάλων Ἱεραρχῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, καὶ πάντων Σου τῶν Ἁγίων· Ὅτι Σοὶ εἶ ἡ πηγὴ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ Ἀνάρχῳ Σου Πατρί, καὶ τῷ Παναγίῳ καὶ Ἀγαθῷ καὶ Ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν!

 

 

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση

Copyright 2013-2022 Ἱερά Μητρόπολις Ἀττικῆς καί Βοιωτίας - Powered & designed by MXcom
Free Joomla! templates by AgeThemes